Inschrijvingen

Inschrijven voor dit evenement

20170620 Kennisdag Modernisering Burgerlijke stand

Planning

20170620 Kennisdag Modernisering Burgerlijke stand
20/06/2017 09:30 — 20/06/2017 16:00

Beschrijving

Inleiding

De ministerraad gaf op 9 december 2016 groen licht voor het project “modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand”. Een digitale burgerlijke stand zal de papieren burgerlijke stand vervangen, wat zowel voor burgers als overheden grote efficiëntiewinsten zal opleveren. De vereiste centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) wordt op 1 januari 2019 opgestart. Alle akten worden vanaf die datum door de burgerlijke stand enkel nog elektronisch opgemaakt.
Alle oude archieven zullen eveneens stapsgewijs gedigitaliseerd worden naarmate de uittreksels van de akten worden opgevraagd of wanneer er wijzigingen aan de burgerlijke stand van een burger moeten worden aangebracht. Tevens zullen alle verschillende types uittreksels elektronisch kunnen afgeleverd worden. Een enorme sprong in digitaliseren van de overheid!

De noodzakelijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten zullen in de eerste helft van 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regering en het parlement zodat het nieuwe reglementaire kader tijdig gekend is. De ministerraad vraagt trouwens bijzondere aandacht voor de communicatie en de vorming van alle gebruikers. Net daarom wil V-ICT-OR vzw, VLAVABS, VVSG en DAV u via deze kennisdag informeren over de huidge stand van zaken, over de impact voor alle betrokken diensten, vertrouwde leveranciers, maar ook nieuwe toekomstige leveranciers die in deze wijziging bepaalde opportuniteiten zien naar voor komen! Wees er dus als eerste bij om deze (voor)kennis mee te nemen.

Krachtlijnen van de hervorming

Niet alleen komt er een databank voor de akten tot stand. Alle bestaande procedures worden gemoderniseerd en geherformuleerd. Het burgerlijk wetboek zal dus grondig herschreven worden en bevat ook de wettelijke basis van het digitale systeem, de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van de databank.
Toekomstige akten worden enkel nog digitaal opgesteld, ondertekend en bewaard. Er komen uniforme modellen van gestandaardiseerde akten. De “oude akten” – daterend van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving – worden verplicht gedigitaliseerd bij een wijziging of aflevering van een uittreksel. Gemeenten mogen daarnaast ook zelf reeds oude akten opladen en dit zonder verplichting naar best vermogen.

De papieren authentieke bron die vandaag bestaat wordt een digitale authentieke bron. Dit biedt veel voordelen:

  • afdrukken en op papier bijwerken van de registers behoort tot het verleden
  • uittreksels zullen in de toekomst digitaal zijn en enkel op vraag in papieren vorm worden afgeleverd
  • overheden zullen zelf het Rijksregister of de databank burgerlijke stand moeten raadplegen of er hun gegevens verifiëren. De burger wordt vrijgesteld van het voorleggen van akten bij overheden, wanneer hij nog een akte nodig heeft kan hij rechtstreeks bij de centrale databank of in elke gemeente terecht
  • Rijksregister en burgerlijke stand worden gekoppeld: beide systemen worden gelijktijdig bijgewerkt en gesynchroniseerd, fouten worden opgespoord en verbeterd.

De digitalisering en de hercodificatie van de wetgeving van de burgerlijke stand is bovendien een opportuniteit om de procedures te vereenvoudigen, te versnellen en kostenbesparend te maken, zowel voor de gemeenten en de griffies als voor de burgers. Een naamswijziging, afstammingsprocedure of echtscheiding zal hierdoor ook korter en goedkoper worden. In de schoot van de FOD Justitie zal een centrale autoriteit worden opgericht met het oog op de doeltreffende fraudebestrijding inzake de erkenning van buitenlandse akten van de burgerlijke stand (bron www.vlavabbs.be)

Programma

9u30-10u00

Registratie en ontvangst

10u00-10u15

Welkom en introductie

Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR vzw

10u15-11u00

Juridisch kader van de hervorming en zijn impact
Keynote

Steve Heylen, VLAVABBS

11u00-11u40

Implicaties voor de gemeenten

Steve Heylen, VLAVABBS

11u40-12u25

Technisch ICT kader van de hervorming (databank akten)

Michel Luypaert

12u25-13u15

Lunchpauze

13u15-14u00

Voorbeelden uit het buitenland (Zwitserland, Singapore, Oostenrijk, Estland, Nederland): welke mogelijkheden ontstaan er door deze vernieuwing?

Johan van der Waal, programmamanager V-ICT-OR vzw

14u00-14u50

Gesprekspanel met besturen en dienstenleveranciers – moderator V-ICT-OR vzw / VlaVabs / VVSG
Wat is de impact voor de softwareleveranciers en hun huidige producten?
Wat is de impact voor de dienstverlening bij de lokale besturen?
Welke huidige automatiseringsprojecten worden hierdoor versterkt, welke worden nutteloos?
Hoe investeren we op vandaag het meest doelgericht in functie van deze wijziging?
Dit en nog vele andere vragen worden beantwoord tijdens een gesprekspanel met diverse actoren die bij deze wijziging een rol spelen.

14u50-15u00

Slotbeschouwing

15u00-16u00

Netwerking en drink

Prijs

  • effectieve leden: €95 (vrijgesteld van BTW)
  • bedrijfsleden:  €95 (excl. BTW)
  • Overige: €150 (excl. BTW)

Annulatievoorwaarden

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot vrijdag 9 juni.
Vanaf maandag 13 juni worden annulaties gefactureerd aan 100%, dit om organisatorische redenen.
U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Gelieve dit te melden via info@v-ict-or.be.
No-shows worden eveneens gefactureerd aan 100%.  

Prijs

Effectief Lid V-ICT-OR
€ 95
Bedrijfslid
€ 95
Standaard
€ 150

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie

Congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen

Inschrijven voor dit evenement