3xI: Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur in Vlaamse lokale besturen

3xI: Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur in Vlaamse lokale besturen

Onderwerp: Dit project bouwt verder op de geleerde lessen uit het TIS-project “Lokaal e-government in Vlaanderen”, dat beide partners uitvoerden van oktober 2006 tot september 2008. Uit de resultaten van dit project blijkt duidelijk dat de uitdagingen voor de komende jaren voor de lokale e-governmentsector te situeren zijn op het vlak van datamanagement, informatiebeheer en kennismanagement.

Periode:
1 september 2009 - 30 augustus 2013
Partner:
Katholieke Hogeschool Mechelen
Ondersteunend programma:
het project werd ingediend onder het programma voor Thematische Innovatiestimulering van het IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).

Het project 3xI wil, naast de nodige informatievoorziening, vooral de focus leggen op het daadwerkelijk stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij de lokale overheid. Via thematische werkgroepen en individuele adviezen aan bedrijven willen we komen tot een vernieuwing van het aanbod aan lokale besturen, door bedrijven uit te nodigen mee te werken aan concrete cases inzake informatiekwaliteit, informatieveiligheid en informatievoorziening.

September 2011

Haalbaarheidsstudies 

Vanuit het project zijn 2 haalbaarheidsstudies ingediend bij het IWT. De eerste wil onderzoeken hoe data-, dossier- en midoffice standaarden kunnen worden gedefiniëerd en algemeen geadopteerd (door gemeenten én leveranciers). Verder willen we onderzoeken hoe de authentieke bronnen rechtstreeks kunnen worden ontsloten (VKBO, RR, CRAB, IPDC, ....). In een tweede studie bekijken we hoe beleidsinformatie kan worden gecombineerd met GIS om bestaande informatie meer tastbaar te maken. 

Indien het IWT deze goedkeurt willen we tegen midden 2012 eea concreet realiseren

Kennisdatabank Informatieveiligheid

I.s.m Lessius Memori werken we ondertussen aan een kennisdatabank rond informatieveiligheid die duidelijke antwoorden moet geven op vragen rond privacy, KSZ normen en algemene informatieveiligheid binnen lokale besturen. We willen hier ook een tweedelijns ondersteuning geven via onze consortiumpartners  


Maart 2012


de haalbaarheidsstudies kwamen niet in aanmerking als IWT project. Binnen 3xI hebben we het concept verder uitgewerkt, wat heeft geleid tot de opstart van het OSLO project rond open standaarden. 

Een 2e luik waar begin 2012 op wordt gewerkt is het domein van de beleidsinformatie, waar we i.s.m Lessius een piloot wensen uit te werken voor een BI oplossing in de Cloud. De bedoeling is alle drempels te identificeren en te delen met de community. 

Tenslotte willen we ook al het geleverde werk rond informatieveiligheid consolideren in een publicatie rond de technische aspecten, KSZ verplichtingen en impact van de privacywetgeving. We willen hiermee ook een nuttig instrument aanleveren voor de lokale besturen met voorbeeld policies en clausules voor lastenboeken. Er wordt ook gewerkt aan een ISO tool die self-assessment op gebied van informatieveiligheid moet mogelijk maken 

 


Ter herinnering: de 5 cases voor het 3xI project 

Brokers voor interbestuurlijke gegevensuitwisseling

Naarmate de interbestuurlijke gegevensuitwisseling zal toenemen (aangestuurd door het Decreet over Interbestuurlijke Gegevensuitwisseling) zal de nood groeien om de huidige interbestuurlijke koppelingen tussen applicaties en databanken, die momenteel nog 1 op 1 en ad hoc zijn te vervangen door generieke uitwisselingsinfrastructuren die semantisch zijn aangedreven.

Single Sign On en andere beveiligingsissues
De beveiligingspolicies binnen lokale besturen situeren zich momenteel hoofdzakelijk op netwerken applicatieniveau. Naarmate de nadruk verschuift van netwerken en toepassingen naar data en informatie, zal dit gevolgen hebben voor het veiligheidsbeleid binnen deze besturen, maar ook voor de tools waarmee dit beleid wordt gerealiseerd.

Datawarehousing en beleidsinformatie
Informatiebeleid en –beheer zorgt ervoor dat men binnen de lokale overheid kan antwoorden op ad hoc vragen die van uit het beleid worden gesteld, doordat het duidelijk is waar de data zich bevinden, op welke manier ze opgevraagd kunnen worden en (niet onbelangrijk) wat ze betekenen.

Digitale kluizen of PIP’s
Data-integratie maakt mede een persoonlijke benadering van de klant van de overheid mogelijk. Een mogelijke toepassing daarvan is het invoeren van zelfbedieningsconcept. In een digitale kluis krijgt de klant de mogelijkheid de eigen gegevens te raadplegen (wat weet de overheid over mij?), te beheren (wat zou de overheid over mij moeten weten?) en diensten aan te vragen, zonder dat de klant op de hoogte moet zijn van het departement (of zelfs bestuur) dat deze dienst aanlevert.

Web 2.0-technologie voor data-valorisatie
Het gebruik van web 2.0 methodieken om aan gebruikers de kans te geven om de kwaliteit van de aangeboden informatie en/of te appreciëren (ratings, reacties binnen blog-systemen, wiki’s) is momenteel onderbenut in de sector van het Vlaams lokaal e-government. De gebruiker kan daarbij zowel extern zijn (burger, bedrijf,…) als intern (ambtenaar). 

Publicaties

Partner & consortiumvergaderingen

Archief:

Met de steun van:

 

 


 

Gerelateerde pagina's: