Citadel on the Move

Citadel on the Move wil het gemakkelijker maken om open data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele
applicaties. Open data is een term die duidt op vrij beschikbare informatie. Op dit moment zijn de vaak nog schaarse
open data moeilijk toegankelijk en bruikbaar voor ICT-ontwikkelaars, laat staan dat burgers er zelf vlot mee aan de
slag kunnen.

‘Citadel on the Move’ wil dat op twee manieren verhelpen. Ten eerste door standaarden af te spreken die het
mogelijk maken voor gemeenten om vlot hun data te ontsluiten in bruikbare, uitwisselbare formaten.
Ten tweede door een gebruiksvriendelijk sjabloon te ontwikkelen waardoor burgers zelf mobiele applicaties kunnen
bouwen die in heel Europa gebruikt en gedeeld kunnen worden.
Gemeenten staan als overheidsniveau het dichtst bij burgers en ondernemingen en staan in voor heel wat
dienstverlening. Ondanks talrijke beleidsdocumenten en handboeken over e-government op lokaal niveau en ‘smart
cities’, krijgen die concepten echter al te vaak geen of onvoldoende uitvoering in de realiteit van elke dag. De
kleinere gemeenten vinden het vaak moeilijk om innovatieve ICT-projecten uit te voeren om echt ‘slimmer’ te gaan
werken.


In december 2010 werd in Gent het ondertussen in Europa breed gedragen ‘Citadel Statement’ gelanceerd. Het
wordt gesteund door 64 organisaties die meer dan tweehonderd steden over vijf continenten vertegenwoordigen.
Een van de principes was dat ‘shared services’ kunnen voorkomen dat elke gemeente afzonderlijk moet investeren
in nieuwe toepassingen. Het is veel efficiënter een toepassing één keer te ontwikkelen en vervolgens open te delen
met alle overheden.

                       

 

Eerder gepubliceerd:
In 2010 vond in Brighton (UK) een brainstorm plaats waarbij een allereerste begin werd gemaakt van het Citadel Statement, een document dat op 14 december 2010 in Gent werd voorgesteld. Die dag ging immers een Europese studiedag over lokaal e-government door.

Thema was: hoe kunnen nationale overheden en de Europese Unie de ontwikkeling van ICT en e-government in lokale besturen ondersteunen? De conferentie vindt plaats in het kader van het Belgische EU voorzitterschap en wordt gevolgd door de conferentie “Lift-off towards Open Government”.

Op initiatief van Corve en in samenwerking met het Europese “Smart Cities” project en LOLA, the Linked Organisation of Local Authority ICT Societies (waar V-ICT-OR in participeert), werden ideeën verzameld voor een document dat nu eens niet de vraag stelt, "Wat moeten lokale overheden doen om aan de Europese richtlijnen te voldoen?", maar wel: "Wat kunnen/moeten Europese en nationale overheden doen om lokale overheden beter te ondersteunen bij het uitbouwen van e-government?".

Alle medewerkers van een lokale overheid kregen de kans om verder mee te schrijven aan het manifest en ideeën te leveren.

Waar liggen volgens de opstellers de prioriteiten?:

  1. Gemeenschappelijke standaarden en informatiearchitectuur
  2. Open Gov: transparantie en openbaarheid van gegevens.
  3. Bevorderen van de participatie van burgers door ICT
  4. Aandacht voor privacy en het bewaren van persoonsgegevens.
  5. Aandacht voor de kleinere gemeenten en plattelandsgebieden

Publicaties