Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Anzegem werft een ICT- & GIS-medewerker aan

14/09/2018

CLUSTER ICT & OMGEVINGSONTWIKKELING B1-3 - HALFTIJDS - CONTRACTUEEL – BEPAALDE DUUR MET OPTIE ONBEPAALDE DUUR

STATUUT

De vacante betrekking van ICT- & GIS-medewerker is een halftijdse functie in contractueel verband te begeven via aanwerving (optie onbepaalde duur). De vacante betrekking situeert zich in de cluster Omgevingsontwikkeling (deel GIS) en cluster ICT & Archivering (deel ICT), m.n.: 0.5 VTE ICT- & GIS-medewerker (B1-3)

Er wordt een contract van 1 jaar aangeboden. Er is een mogelijkheid dat het contract wordt omgezet naar onbepaalde duur. Schoolverlaters worden toegelaten op basis van artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling. Een bachelordiploma wordt opgelegd maar een sterke interesse en affiniteit met ICT is cruciaal. Het hebben van ruimtelijk inzicht is een vereiste. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 1 jaar.

AANWERVINGSVOORWAARDEN 

Diploma- en aanwervingsvoorwaarde

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau B: zie bijlage bij ministerieel besluit van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11,§2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Schoolverlaters worden toegelaten op basis van artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling.

Andere toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie: dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 595 (niet ouder dan 3 maanden). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. Het uittreksel uit het strafregister dient voorgelegd te worden vóór de aanvang van de selectieprocedure. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maand.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten; onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • slagen voor een selectieprocedure;

Aan de diplomavoorwaarden en voorwaarden 1 t.e.m. 4 dient voldaan te zijn vóór de aanvang van de selectieprocedure. Kandidaten die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid en/of een attest van taalkennis moeten voorleggen, kunnen dit doen uiterlijk op de datum van het eindprocesverbaal (datum van de laatste examenproef). Zij worden toegelaten tot de selectie onder voorbehoud.

SPECIFIEK TAKENPAKKET

De functiebeschrijving vind je hier

GELDELIJKE LOOPBAAN

Basisbezoldiging

De bezoldiging gebeurt overeenkomstig de weddenschalen voorzien voor het niveau B1-3 (zie bijlage 2). De bedragen uit de tabellen zijn nog niet geïndexeerd; om het bruto maandbedrag te bekomen dient volgende berekening gemaakt te worden:

basisjaarbedrag X 1. 6734 (actuele spilindex) ------------------------------------------------------ 12

De kandidaat start normaliter in de eerste weddenschaal (B1) behoudens de bijzondere bepalingen dienaangaande opgenomen in de rechtspositieregeling.

Anciënniteit

De kandidaat die anciënniteit in rekening kan brengen, start in de eerste weddenschaal overeenkomstig de weddentrap die overeenkomt met de jaren geldelijke anciënniteit. De anciënniteit die in rekening kan worden gebracht is die verworven in: • de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband • de privé-sector: de ervaring die rechtstreeks dienstig is voor de te begeven functie (functierelevante ervaring)

Functionele loopbaan

Het personeelslid kan volgende stappen nemen in de functionele loopbaan:

 • Van weddenschaal B1 naar weddenschaal B2 onder volgende voorwaarden:
  • 4 jaar schaalanciënniteit in weddenschaal B1
  • gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement
 • Van weddenschaal B2 naar weddenschaal B3 onder volgende voorwaarden:
  • 18 gecumuleerde schaalanciënniteit in weddenschaal B1 en weddenschaal B2
  • gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement

De tweejaarlijkse weddenverhogingen (weddentrappen) zijn niet aan voorwaarden gebonden zodat deze automatisch worden toegekend. De financiële loopbaan kan aan de huidige spilindex nu reeds berekend worden.

Administratieve anciënniteiten

De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten (graadanciënniteit, niveauanciënniteit, dienstanciënniteit en schaalanciënniteit). Dit geldt ook voor beroepservaring die relevant is voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt en die opgedaan werd in de privésector of als zelfstandige. Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd werden.

Als bewijsstukken worden aanvaard:

 • attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield;
 • de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
 • evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
 • zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie.

Toelagen en vergoedingen

Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen: • haard- of standplaatstoelage • vakantiegeld

 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,23 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • maaltijdcheques vanaf de 3e maand: 1 maaltijdcheque per gewerkte dag met een zichtwaarde van 7 euro waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 5,91 euro werkgeversbijdrage (voor een voltijds personeelslid kan dit een extra van ongeveer 130 euro per volledig gewerkte maand betekenen)

Berekening nettoloon

Na afspraak met de personeelsdienst kan een berekening van het nettobedrag van de aanvangswedde worden gemaakt.

EXAMENPROGRAMMA

Het examenprogramma uit twee delen:

Een schriftelijk gedeelte (60 punten) bestaande uit :

 • Proef betreffende een gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat aan de hand van een verslag, een oplossing voorbereidt en uitwerkt.
 • Toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie. 

Een mondeling gedeelte (40 punten) :

 • Voorstelling en bespreking van de gevalsstudie.
 • Test in verband met de contact- en communicatievaardigheden, het leidinggeven en de managementaanpak (rollenspel en/of groepsdiscussie of andere).
 • Interview voor de evaluatie van het profiel van de kandidaat en de overeenstemming met de specifieke vereisten van de functie, zijn organisatievermogen, sociale vaardigheden, motivatie en interesse voor het werkterrein.

Eindrangschikking Om te slagen dienen de kandidaten de helft van de punten behalen voor elk gedeelte van het examenprogramma (schriftelijke en mondeling).

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (algemeen model – artikel 595 – niet ouder dan 3 maand)
 • diploma en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.