Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2012

Inschrijven
06/12/2012 09:00 — 06/12/2012 22:00

Het programma

09.00 – 10.00 uur 

Ontvangst op de Beursvloer

10.00 – 10.05 uur   

Opening van het Congres

10.05 – 10.10 uur                  

Voorzitter V-ICT-OR 
Eddy Van der Stock - Inleiding

10.10 – 10.20 uur                 

Minister Geert Bourgeois - Ondertekening innovatie Charter Vlaamse Overheid

Met het Charter ‘De kracht van innoverende ambtenaren’ willen
Springuitdeband en het kennisnetwerk voor innovatiespringers de
randvoorwaarden voor innoverende ambtenaren verbeteren.
Zij menen dat breed gedragen ondertekening en naleving van het Charter
op termijn leidt tot

 • de waardering van innovatief gedrag bij ambtenaren
 • meer innovatieve dienstverlening bij de overheden
 • meer overheidsbrede innovaties

Het Charter gaat uit van samenwerking tussen innovatieve ambtenaren,
topmanagement en politiek niveau en is gericht op alle Vlaamse
overheden en haar overheidspartners, zowel Vlaams als lokaal
en federaal.

10.20 – 10.30 uur                 

Voorzitter V-ICT-OR
Eddy Van der Stock - Voorwoord

10.30 – 11.10 uur               

“Het grote crisisdebat”  - Deel I

onder leiding van Luc Blyaert, hoofdredacteur Datanews

Deelnemers aan het crisisdebat zijn: 
 
 • Raoul Paridaens
  ECG afgevaardigde Stuurgroep lokaal e-government en
  gemeentesecretaris te Puurs
 • Jan Fraanje
  dagelijks bestuurslid Nederlandse Vereniging
  Gemeentesecretarissen en secretaris gemeente Boxtel
 • Luc Kupers
  voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse 
  OCMW-secretarissen en OCMW secretaris stad Gent
 • Jan Timmerman 
  adjunct directeur DIVOSA (Nederlandse sociale 
  diensten = OCMW)
 • Johan Smet, afgevaardigde bestuurder
  Vlaamse Lokale Ontvangers en stadsontvanger
  Gemeentebestuur Temse
 • Guy de Pauw,  Gepensioneerd informaticus,
  ex directeur  NV Cevi - ex-columnist Datanews
 • Eddy Van der Stock 
  voorzitter Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR
11.10 – 11.40 uur Pauze op de beursvloer
11.40 – 12.15 uur “Het grote crisisdebat” - deel II
12.15 – 12.30 uur

Uitreiking van het 1ste exemplaar van het handboek
“Met ICT de crisis door - Over Het Nieuwe Denken & the cost of being special”

12.30 – 13.45 uur

Lunch op de Beursvloer

13.45 – 14.25 uur

Parallelsessie - Ronde 1

 

ICT-beveiliging, een constante (r)evolutie

Broes Soetens, Manager Security Competence Center Telenet

Broes Soetens neemt u mee op een tocht door het security landschap.
Met meer dan 14 jaar ervaring bij het design, het implementeren en
het beheren van de beveiligingsperimeter brengt hij zijn visie over de
evolutie van security door de jaren heen, en gaat dieper in op de trends.
Telenet en haar partners combineren hun kennis en expertise ook voor
specifieke beveiligingsnoden van lokale en (inter)nationale overheden. 

  De kloof tussen IT en Bestuur
Workshop ‘verbinden door Het Nieuwe Denken’                                                       

Drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting

De financiële crisis is alom aanwezig. Gemeenten merken dit dagelijks
door minder inkomsten en een grotere bezuinigingsopgave. Ook
ICT-managers merken direct het effect van de taakstellingen. De
natuurlijke reflex is om te bezuinigen op ICT of met ICT.
Native Consulting stelt dat, om de maatschappelijke- en bedrijfsdoelstellingen
echt te behalen, de verbinding gelegd moet worden tussen Bestuur en
Directie enerzijds en ICT anderzijds. En dat betekent dat de ICT-er zich dus
ook sterker, vanuit zijn eigen kracht, moet opstellen en mee moet helpen om
deze verbinding te leggen.
Het leggen van de verbinding tussen betrokkenen, samenwerken, dialoog,
vertrouwen, balans, een holistische kijk op het onderwerp en systeemdenken
duidt Native in de jaarlijkse publicatie van de VIAG aan met de term ‘Het
Nieuwe Denken’.
De focus in deze workshop ligt op het introduceren van ‘Het Nieuwe Denken’ en
het praktisch maken van de verbinding met Politiek en Bestuur, samen helder
krijgen wat de vragen en de doelstellingen zijn, bestuurders interesseren voor
informatievoorziening en ze laten zien dat ICT een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan de uitdagingen. Er moet positieve energie ontstaan door de juiste
verbinding te leggen en elkaars uitdagingen te begrijpen. De structurele
oplossing ligt dus aan houding en gedrag van alle betrokkenen en de manier
waarop we naar vraagstukken kijken. Als men dat voldoende beheerst, dan is
het positieve effect van ICT oplossingen veel groter. Concreet wordt in deze
workshop een quickscan aangereikt die met de aanwezigen uitgeprobeerd
wordt en zorgt voor verbinding.

  “Athena, beleidsinformatie binnen handbereik voor alle lokale overheden” 

Willem Heirman, ICT projectverantwoordelijke OCMW Hasselt 

De economische realiteit stelt de lokale overheden voor de enorme uitdaging
om nog doelmatiger en efficiënter om te gaan met de publieke middelen die
ze ter beschikking krijgen.  Daarnaast wordt er ook meer transparantie en
openheid in het gevoerde beleid gevraagd.  Met de BBC (beleids- en
beheercyclus) werd hiervoor een kader  gecreëerd.   Maar ook de nood voor
een doeltreffend en efficiënt ICT & informatiemanagement neemt hierdoor toe.
De vraag is hoe we hierin kunnen investeren op een zo kostenefficiënt
mogelijke manier?  Net met deze doelstellingen voor ogen, werd het project
Athena Beleidsinformatie in het leven geroepen. 

Vanuit een gemeenschappelijke vraag van 4 centrum-OCMW’s (Hasselt, Genk,
Mechelen en Turnhout) gericht aan de dienstverlenende vereniging Cipal, werd
een uniek centraal beleidsinformatie platform opgezet.  Dit moest dan wel een
antwoord kunnen bieden voor alle lokale overheden (OCMW’s, gemeenten,
provincies, groot en klein), voor alle domeinen waarin deze organisaties actief
zijn (HRM, financiën, burgerzaken, cultuur, sociale dienst, grondgebiedzaken,
CRM, …) en voldoende open zijn om ook databronnen van andere leveranciers
te kunnen ontsluiten.  Zo werd er, via een geheel kosten-delend principe vorm
gegeven aan kant-en-klare beleidsinfo per inhoudelijk domein. 
Lokale investeringen in infrastructuur en BI-expertise worden tevens overbodig
gemaakt.  Kortom, een uniek instrument voor de lokale overheden om op een
betaalbare efficiënte manier de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. 

 

Open Standaarden voor Lokale Overheden - OSLO

Paul Van der Cruyssen, Enterprise architect -  Digipolis Antwerpen

Laurens De Vocht, researcher -  MMLab - iMinds

Raf Buyle, projectmanager OSLO – V-ICT-OR

Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn, moet de overheid op diverse
niveaus streven naar een geïntegreerde elektronische dienstverlening aan
burgers en bedrijven. De sleutel voor het verbeteren van de dienstverlening
is de mogelijkheid om op een gestandaardiseerde wijze gegevens uit te wisselen
tussen de verschillende toepassingen.

Dit bereikt men via consensus met de industrie en het stimuleren van een open
forum voor discussie. Via dit project wil V-ICT-OR dé datastandaard ontwikkelen
voor lokale besturen.

In deze workshop kijken we onder de motorkap van de lokale besturen: we
lichten de problemen en opportuniteiten m.b.t. integratie en authentieke
bronnen toe, en schetsen hoe de OSLO-datastandaard een oplossing kan
bieden.

14.25 – 15.10 uur Parallelsessie - Ronde 2
 

De Toekomst van de Cloud

John Myklebust, Director datacenter, hosting & cloud Telenet 

John Myklebust brengt u een blik achter ‘de wolken’, en gaat dieper in op
hoe cloudoplossingen een bijdrage kunnen leveren tot het verhogen van de
efficiëntie en effectiviteit van ICT binnen een lokale overheid.

 

Informatieveiligheidstool

Ivan Stuer, Werkgroep informatieveiligheid 

Na de eerste kennisdag informatieveiligheid is er hard gewerkt aan een verdere
verduidelijking van informatieveiligheid binnen de lokale besturen.
OCMW’s hebben al een lange weg afgelegd om te voldoen aan de minimale
veiligheidsnormen van de KSZ, maar gemeenten blijven veelal nog achter.
Met de toenemende samenwerking tussen beide gemeentelijke organisaties
rijzen er heel wat vragen rond machtigingen, verantwoordelijkheden, privacy
en technische mogelijkheden.
De voorbije maanden is er door alle betrokken organisaties (VTC, KSZ,
Privacycommissie) een geïntegreerd document gemaakt rond ‘richtsnoeren
informatieveiligheid’.
Dankzij dit “masterdocument” zullen de regels duidelijker worden, en wordt
het veiligheidsniveau van de gemeente opgetild tot het niveau van het
OCMW. Dergelijk proces vraagt tijd en inspanning.
V-ICT-OR ondersteunt dit project en biedt een bevragingstool én begeleiding
aan. Zo kan geëvalueerd worden in hoeverre voldaan wordt aan de eisen uit
de richtsnoeren. We tonen het u graag ...

 

WiFi en e-overheid – de primaire netwerkverbinding voor iedereen, van
burger tot bestuurder
 

Martijn Leentjes, Solutions Consultant Aerohive Networks

WiFi (Wlan) is vandaag niet meer weg te denken als dienst voor zowel de
interne organisatie en als service naar de burger toe. Denk aan het gebruik
in administratieve dienstgebouwen voor werknemers (bijvoorbeeld
vergaderstukken beschikbaar op tablet of laptop in plaats van alles geprint)
een werktool voor de communale buitendiensten, de communicatie service
in het crisiscentrum en als dienst voor de burger op recreatieve locaties zoals
culturele centra, sporthal, bibliotheek en dergelijke. Ook onderwijsinstellingen
hebben tegenwoordig een grote behoefte aan een goede Wlan verbinding.

De enorme recentelijke toename van mobiele toestellen zoals tablets en
smartphones heeft er toe geleid dat de behoefte aan Wlan sneller toeneemt
dan de budgetten die hiervoor voorzien zijn.  Niet enkel moet over de
aanschaf van de infrastructuur worden nagedacht, ook het beheren van
deze dienst mag geen zware impact hebben op de beschikbare resources.
Als antwoord hierop biedt Aerohive Networks een innovatieve oplossing: een
volledig lineair schaalbare & beveiligde controllerloze structuur met een
centraal cloud-based beheersplatform en uitgebreide monitoring van gasten
toegang.

Tijdens deze sessie komt u te weten hoe u gradueel kunt groeien en toch
een Wlan infrastructuur op kan zetten zonder enige beperking – bespaar zo
op het implementeren van een draadloze infrastructuur die al volledig
voorbereid is op de toekomst! 

   
15.10 – 15.40 uur Pauze op de beursvloer
15.40 – 16.20 uur Parallelsessie - Ronde 3
 

Open Standaarden voor Lokale Overheden – OSLO
Raf Buyle, OSLO consortium

Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn, moet de overheid op diverse
niveaus streven naar een geïntegreerde elektronische dienstverlening aan
burgers en bedrijven. De sleutel voor het verbeteren van de dienstverlening is
de mogelijkheid om op een gestandaardiseerde wijze gegevens uit te wisselen
tussen de verschillende toepassingen.

Dit bereikt men via consensus met de industrie en het stimuleren van een open
forum voor discussie. Via dit project wil V-ICT-OR dé datastandaard ontwikkelen
voor lokale besturen.

In deze workshop kijken we onder de motorkap van de lokale besturen: we
lichten de problemen en opportuniteiten m.b.t. integratie en authentieke
bronnen toe, en schetsen hoe de OSLO-datastandaard een oplossing kan bieden.


 

GIS om betere beleidsinformatie te voorzien
Goedele Van der Spiegel, Projectbeheerder GIS

Ook jij wil in je gemeente vooruit met GIS? 

De overheid legt heel wat zaken op waar het komende jaar veel middelen en
tijd naartoe zullen gaan. Anderzijds denken wij - met AlterGeo als hefboom
dat we heel wat meer kunnen bereiken, op een makkelijke manier. Je wil 
kaartjes met informatie uit de gemeente publiceren op het web? Je wil iets 
doen met de panoramabeelden van AGIV of zoekt manieren om je datasets 
up-to-date te houden? Allemaal goed en wel, maar hoe begin je hieraan? 

 

Snel veranderende trends in mobiliteit…

Jan Paesen, Director Mobility Belgacom

De definitieve intrede van mobiliteit op de werkvloer.
Trends die niet meer tegen te houden zijn.
De vervaging van de persoonlijke en professionele omgeving.
Convergente “ego” systemen
De explosieve groei aan applicaties.
De impact van technologie.
Hoe tegelijk de werkomgeving beheersbaar, betrouwbaar en veilig houden?
Belangrijke uitdagingen voor een bestuur op een rijtje.

Een toelichting bij de mogelijke oplossingen.

16.20 - 16.25

Wisselen van sessie

16.25 - 17.05

Parallelsessie ronde 4

 

Digitale dienstverlening met Ackinas en Kodision:
Zo verhoogt u de tevredenheid bij burgers én interne medewerkers!

Rob van Agteren – Ackinas en Alex de Meij – Kodision

In veel gemeenten is de verbetering van de digitale dienstverlening voor burgers
én interne medewerkers een van de belangrijkste actiepunten van het nieuwe bestuur.
Het merendeel van deze gemeenten heeft nog geen exact beeld van hoe dit best
aangepakt kan worden. Alles begint bij de communicatie met de burger en het 
opstarten en opvolgen van de interne processen die hieraan gerelateerd zijn.

Ackinas biedt in samenwerking met partner Kodision een zaaksysteem aan 
waarbij burgers via alle mogelijke kanalen (post, telefoon, e-mail, website…)
kunnen communiceren met het gemeentebestuur.  Hieraan zijn ook dynamische
webfomulieren gekoppeld die volledig volgens eigen wensen ingericht kunnen worden.
De intake van meldingen start een automatische workflow met routering naar de
juiste dienst en persoon. De burger krijgt ook onmiddellijk terugkoppeling via 
mail en/of sms.
Aanvragenvan geboorteaktes, bouwaanvragen,… kunnen volledig van thuis uit
afgehandeld worden,inclusief het afprinten van het document mét autorisatie
(intellistamp).

In de presentatie geven we u een goed beeld van de mogelijkheden en
de aanpak vande steden Antwerpen en Gent die reeds een hele reeks 
webformulieren en processen ontwikkeld hebben. Ontdek hoe u gebruik kan
maken van deze ervaringen voor uw bestuur en hoe de verbetering van uw 
digitale dienstverlening u tijd, middelen en een grotere tevredenheid van
uw burgers oplevert, binnen een haalbaar budget voor zowel grote als 
kleine besturen!

 

Kosten besparen met AppSense

Geert De Keyser, consultant Raido

U wilt graag uw kostenniveau zo laag mogelijk houden, maar dan wel zónder
dat de dienstverlening eronder lijdt. Om die flexibiliteit te leveren binnen het
hedendaagse budget maakt Raido gebruik van AppSense.

Mogelijkheden:
·      Centraal gebruikersbeheer
·      Gecontroleerde personalisatie
·      Operating Systeem en Applicatie configuratie
·      Profiel snapshots, rollback en self-healing
·      Verbeterde beveiliging
 
Belangrijkste voordelen:
·      Eenvoudige Windows 7 migraties
·      Drastische vermindering ondersteuningskosten
·      Voorkomt gebruikersprofiel corruptie
 
Onze inbreng beperkt zich niet tot analyseren en adviseren. Wij helpen
ondernemingen vooral ook met het uitwerken en de realisatie ervan.We maken
dit concreet aan de hand van voorbeelden uit de omgeving die Raido 
geïmplementeerd heeft bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

 

Storage virtualisatie for dummies

Joery Van Speybroek, IBM / IRIS

Het virtualiseren van een storage-omgeving is niet langer meer enkel voorbehouden 
voor de grotere omgevingen. Het kleine broertje van de IBM Storwize V7000 -
de V3700 - maakt het mogelijk om kleine en middelgrote 
infrastructuren van storage virtualisatie te voorzien! Neem deel aan deze
sessie en ontdek waarom storage virtualisatie een oplossing is voor 
uw omgeving!

17.05 – 18.15 uur Aperitief op de beursvloer
18.15 – 21.15 uur

V-ICT-OR Theater Diner

Tijdens het diner kan u genieten van een 2-tal theater optredens. 

 

Deelname 

Hieronder vind je de verschillende prijsstellingen voor deelname.

Om naar het inschrijfformulier te gaan klik HIER

 

Leden V-ICT-OR/ECG/VVOS/VLO     

                                                           congres dag 6 december 2012          € 95,00

                                                           afsluitend diner                                     €  75,00

                                                           combinatie kaart                                  € 160,00

                                              

Overige deelnemers non-profit    

                                                           congres dag 6 december 2012        €  150,00

                                                           afsluitend diner                                    €    75,00

                                                           combinatie kaart                                  €  215,00

                                                

(hoofd)partners V-ICT-OR  

                                                           congres dag 6 december 2012         € 200,00

                                                           afsluitend diner                                     €   75,00

                                                           combinatie kaart                                  €  265,00

                                              

Overige bedrijven/organisaties  

                                                           congres dag 6 december 2012        €  275,00

                                                           afsluitend diner                                     €   85,00

                                                           combinatie kaart                                   €  350,00

 

Wilt u als partner en/of relatie van V-ICT-OR deelnemen aan Manage IT kunt u altijd terecht bij onze congresorganisatie door een mail te sturen naar manageit@v-ict-or.be.


Annulatievoorwaarden 

Alle wijzigingen of annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail via manageIT@v-ict-or.be aan V-ICT-OR

ingediend te worden.                        

• In geval van annulering van deze inschrijving na 1 oktober 2012 tot 3 weken voorafgaand aan het     

 evenement, zijn wij genoodzaakt 60% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.                         

• In geval van annulering van deze inschrijving binnen 3 tot 1 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 75% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver.                           

• In geval van annulering van deze inschrijving binnen 1 week voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 100% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver.                                               

U mag Manage IT 2012 dat plaats zal hebben in Het Godshuis te Sint-Laureins op 6 december a.s. niet missen.


Programma
09u00 - 22u00

Manage IT 2012

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Het Godshuis
Leemweg 11
9980 Sint-Laureins
België