Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain on the move

Terugblik

De initiatiefnemers van 'Blockchain on the Move (BotM)' hebben zelf een voortraject doorlopen dat de volgende acties omvatte: (1) de opmaak van een concreet projectplan, (2) de scherpstelling van de projectscope, (3) de bepaling van de state-of-the-art, en (4) de afstemming tussen vraag en aanbod. Met het oog op die afstemming werd op 24 mei 2018 een 'meet-up' georganiseerd waarop meer dan 110 deelnemers hun potentiële oplossingen kwamen presenteren.

Uit het voortraject volgde een plan van aanpak om in twee fasen te werken. In een eerste fase zal een generieke ID-oplossing (op basis van Blockchain), de bouwsteen 'Self-Sovereign Identity (SSI)', worden ontwikkeld. Deze SSI-bouwsteen zal in een tweede fase worden toegepast op het 'verhuisproces' als specifieke use case van het concept 'digitale kluis voor burgers'.

Voor de eerste fase werd een opdracht aanbesteed voor de ontwikkeling van de SSI-bouwsteen. De aanbestedingsprocedure is afgerond en de opdracht is opgestart.

In de tweede fase zal zoals gezegd de use case 'verhuisproces' worden aanbesteed en uitgewerkt.

Parallel worden de resultaten van het BotM-project gedeeld met andere lokale besturen (in de eerste plaats gemeenten van het Arrondissement Antwerpen). Deze specifieke taak neemt V-ICT-OR voor zijn rekening.

 

Concept

Het project 'Blockchain on the Move (BotM)' ambieert een eerste aanzet om via Blockchain en Internet of Things (IoT) de burger een 'zelfbeheerde identiteit' ('Self-Sovereign Identity [SSI]') aan te reiken die hij kan gebruiken in zijn interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen. Daarbij staan de inzet van nieuwe technologieën (o.a. Blockchain en IoT), het bieden van meer keuzevrijheid en regelruimte aan de burgers in hun contact met de overheid, en het toekennen van eigenaarschap over de eigen gegevens, centraal.

Ook willen de BotM-initiatiefnemers het concept 'digitale kluis voor burgers' uitwerken. Binnen dat concept kan de burger zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Als eerste toepassing (of 'use case') zal daarbij 'het registreren van verhuisgegevens in de digitale kluis' worden uitgewerkt, zodat de burger via zijn SSI het complexe (administratieve) verhuisproces digitaal kan doorlopen.

De grote uitdaging (en 'innovatie') van BotM zit hem in het effectief in handen geven van de controle over en het beheer van zijn gegevens aan de burger. In die uitdaging van (burgerlijk) zelfbeheer van identiteit, certificaten en digitale sleutels, moeten internationaal nog de eerste stappen worden gezet en is er nog verder onderzoek nodig. De BotM-initiatiefnemers willen hierin meegaan en - via innovatieve aankoopprocedures - zoeken naar innovatieve oplossingen om veilig en transparant om te gaan met gegevens van en transacties tussen burger en overheid.

Het BotM-project kadert in een efficiënte en klantvriendelijke overheid die de burger centraal plaatst in haar dienstverlening en hem ook de eigenaar maakt van zijn gegevens. Dit past zowel binnen het Europese regelgevende kader op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG]) als binnen het Vlaamse beleidskader ('Wendbare Overheid' en 'Vlaanderen Radicaal Digitaal').

De potentiële gebruikers van de beoogde oplossing (digitale kluis voor burgers) zijn divers: de burger zelf, de verschillende overheden en ook derden die geautoriseerde toegang hebben tot de gegevens van de burger (bv. nutsbedrijven).

Bij de uitwerking van de digitale kluis voor burgers gaan de initiatiefnemers ook de mogelijkheid van publiek-private samenwerking onderzoeken. Een dergelijke samenwerking (of consortium) kan het verdere beheer, onderhoud en uitrol van de oplossing duurzaam opnemen. Er wordt dus ook al sterk toekomstgericht gekeken.

Doelgroep

Meerwaarde

Prijs

Start!