Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Historiek

Op 19 december 2001 werd de Vlaamse ICT Organisatie boven de doopvont gehouden. Een aantal enthousiaste ICT-ers in de lokale besturen zagen immers heel wat voordelen om samen te werken.

Het eerste lustrum was gebaseerd op totale vrijwilligerswerking ondersteund door één part time administratie. Vanuit de organisatie werd vooral de aandacht gelegd naar kennis overdragen.

Zo ontstond V-ICT-OR Shopt IT (technische kennisdag) in mei 2002 waar tijdens een aantal thematisch parallelle tracks vier sessies worden gegeven (voorbeelden van tracks zijn informatieveiligheid, e-government, technische infrastructuur, GIS, politiezones, …). Tijdens deze kennisdag kunnen firma’s op de beursvloer kennis maken met de medewerkers uit steden en gemeenten en vice versa. We rekenden hier op een bestendigd gemiddelde van zo’n 350 à 400 deelnemers.

Het najaarscongres en de daaraan gekoppelde algemene vergadering was een voornamelijk plenaire aangelegenheid en kon rekenen op zo’n 100 deelnemers.

Naarmate de organisatie groeide, werd in 2003 beslist om een aantal opleidingen te geven aan een voor leden sterk gereduceerde prijs. Het aantal was in de eerste dagen beperkt tot een vijftal per jaar.

Spontaan ontstonden een aantal thematische werkgroepen met vrijwilligers die zich bogen omtrent een aantal bijzondere probleemstellingen of onderwerpen. De voornaamste onderwerpen van het eerste uur waren informatieveiligheid (vanuit de wetgeving kruispuntbank sociale zekerheid), Open Source (vanuit de soms dure licentiepolitiek), e-Government (vanuit het stelselmatig automatiseren van de overheden) en competenties (vanuit het ontbreken aan de juiste functieprofielen en de daarna gekoppelde vereiste competenties of het ontbreken van de valorisatie van de competenties).

Het financiële model lag voornamelijk binnen inkomsten vanuit lidgelden en sponsormiddelen.

Sinds 2006 werd nagedacht over een doorgedreven professionalisering van de organisatie door het extra aanwerven van stafmedewerkers (3eq) waar de pijlers “organisatie” en “projectwerking” door gedragen werden.

De bedoeling van de projectwerking was vooramelijk de professionalisering van de werkgroepen e-Gov, security, open standaarden, enz … op punt te zetten. De ervaring met de veelal door vrijwilligers opgezette werkgroepen, was dat de uitwerking naar onze doelgroep te vrijblijvend was.

Het financiële model werd uitgebreid met gesubsidieerde projectmiddelen (IWT, EFRO, …). Mede hierdoor kwam er een versnelde professionalisering.

Er werden projectmedewerkers aangeworven, aangevuld met administratieve medewerkers en gespecialiseerde freelancers.

Deze evoluties maken ons tot de vereniging die we nu zijn.