Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

01.02.2019 - Opleiding - strategisch informatiemanagement - Rik Maes

01/02/2019 09:00 — 13/12/2019 16:00

De V-ICT-OR Academy start op 1 februari 2019 met een opleiding Strategisch Informatiemanagement voor (toekomstige) informatiemanagers binnen de Vlaamse gemeenten.

De opleiding is opgebouwd aan de hand van deze basiselementen:

 • kennis, van de actuele stand van zaken inzake informatiemanagement en in het bijzonder de strategische component ervan;
 • kunde, vaardigheden die de handelingsbekwaamheid van de deelnemers in het complexe samenspel van een gemeentelijke organisatie aanscherpen;
 • visievorming, in het bijzonder inzake de positionering van een gemeentelijke organisatie in een veranderende wereld;
 • mentaliteit, in het bijzonder het loslaten van de probleem/oplossing attitude en de interne gerichtheid; dit wordt onder meer bijgebracht aan de hand van ‘design thinking’;
 • actie, via opdrachten middels casuïstiek en in de eigen praktijk (uitwerking in klein groepsverband).

Een typische bijeenkomstdag behandelt één kernthema van informatiemanagement en bestaat uit twee dagdelen, waarbij het eerste dagdeel vooral gericht is op kennisvergroting/-verdieping en het tweede op toepassing in de praktijk en vaardigheidsverbreding. Deelnemers gaan actief aan de slag met het lesmateriaal, zowel tijdens de sessie zelf als tussen de sessies door.

De opleiding bestaat uit 8 sessies die meestal op een vrijdag vallen. De sessies lopen van 1 februari 2019 tot en met december 2019.

De 8 dagen kennen de volgende kernthema’s:

 1. Kick-off, ons speelveld, de Gemeente
 2. Informatiemanagement en dienstverlening
 3. Informatiemanagement en innovatie
 4. Sturen op resultaat: batenmanagement
 5. Moderne werkmethoden in uw organisatie (scrum, agile, enz.)
 6. Informatiemanagement en politiek handelen
 7. Design thinking: de creatieve informatiemanager
 8. Informatiemanagement in het Vlaamse landschap

De opleiding start bij een minimum van 15 deelnemers.

Deelname aan de opleiding Strategisch Informatiemanagement vergt een investering in tijd en geld. Naast een actieve participatie tijdens de opleidingsdagen zelf wordt elke deelnemer geacht voldoende tijd te besteden aan het zich toe-eigenen van de materie en deze toe te passen in de vorm van individuele opdrachten en opdrachten in klein groepsverband.
Deelname aan het programma kost € 3.750,- excl. BTW (8 dagen). In deze prijs zit volgende inbegrepen: begeleiding, uitgebreid opleidingsmateriaal, toegang tot een elektronische leeromgeving, lunches en andere voorzieningen.
Verder is een terugkomdag voorzien na afloop van de opleiding.

De opleiding wordt geleid doorzowel theoretisch geschoolde als praktisch ervaren docenten zoals Prof. Dr. Rik Maes.
Ze staan garant voor state-of-the-art kennis, ervaring met ‘best practices’ en een visie op de toekomst in de vorm van ‘best ideas’.

Kick off: actueel informatiemanagement

Onder andere de toepassing van het 9-vlaksmodel, de definitie van de rollen van de informatiemanager en -adviseur richting opdrachtgever, de positionering van informatiemanagement in de organisatie en de link tussen informatiemanagement en innovatie.

De actuele strategische context van informatiemanagement zet aan tot een herevaluatie van de bestaande situatie (model ‘meer/beter/anders’).

De vraagstukken waar informatiemanagement voor staat zijn complex en taai, en vragen dus om een aangepaste benadering.

Wilt u als informatiemanager of informatieadviseur impact hebben binnen uw organisatie, dan moet u klare taal spreken, zodat de doelgroep u begrijpt (diverse modellen, o.a. discoursanalyse).

Echte verandering veronderstelt mentale verandering bij zowel informatiemanagement, business als ICT (diverse modellen, o.a. innovator’s DNA).

Informatiemanagement en dienstverlening

We bestuderen op deze dag de bijdrage van informatiemanagement aan de inrichting van diverse vormen van dienstverlening. Volgende vragen komen aan de orde: welke eisen stelt proces- en zaakgericht werken aan informatiemanagement? Hoe richt u kanaalkeuze en -sturing in? Hoe zet u sociale media in? Hoe voert u hierover beleid? In het tweede deel komt u te weten hoe u zelf informatiemanagement vanuit het standpunt van dienstverlening kunt uitwerken. Hoe straalt u als strategisch informatiemanagers gezag uit? Hoe slaagt u erin om niet alleen gelijk te hebben, maar ook gelijk te krijgen? Aan welke eigenschappen moet u voldoen om een succesvol strategisch informatieprofessional te worden? Hoe gaat u om met bestuurders en topmanagement? 

Informatiemanagement en innovatie

Op deze dag adresseren we de bijdrage van de informatieprofessional aan het innovatieve vermogen van de gemeentelijke organisatie. In het eerste deel komen vragen aan bod zoals: hoe vinden we een balans tussen beheersing en wendbaarheid (deze laatste, als eis van de gemeente en haar omgeving, wordt mogelijk gemaakt dankzij ICT)? Hoe neemt u de leiding over innovatieve projecten? We benaderen deze vraagstukken vanuit de praktijk met een uitgebreide use case. In het tweede deel bekijken we de implicaties van dit nieuwe werken op het begrip ‘governance’. We ontdekken hoe informatiegovernance kan worden vormgegeven zodat het een bijdrage levert aan informatie gestuurd werken. We leren governance zo te herdefiniëren dat het niet enkel gericht is op controle maar ook op vernieuwing. Samen onderzoeken we de consequenties van dit innovatieve denken op onze organisatie(s): hoe kan het daadwerkelijk bijdragen aan het verlaten van het vruchteloze ‘wij/zij’ denken dat echte innovatie in de weg staat.

Batenmanagement

Organisaties worstelen met allerlei belangrijke vragen over het effectief neerzetten van resultaten: waarom slagen we er niet in om onze uitgezette strategie om te zetten in concrete, positieve resultaten? Waarom slagen we er niet in de resultaten van projecten te verzilveren? Halen we de beoogde prestatieverbeteringen wel? Op deze dag verwerft u handelingsvaardigheid m.b.t. het verbinden van het beleids- en operationele niveau middels een uitgekiend proces van batenmanagement. Belangrijke thema’s hierbij zijn het continue belang van business cases, het monitoren van en de levenscyclus van baten en het operationaliseren van de toegevoegde waarde van informatie in elk stadium van een programma/project. Deze dag bestaat uit vier korte intensieve workshops over de opeenvolgende fasen van batenrealisatie (waarvoor telkens de passende theorie wordt aangeleverd).

Moderne werkmethoden in ICT

Hoe laten we moderne technieken als Scrum en agile landen in de organisatie? Hoe verhouden deze zich tot leiderschap en governance?
Verder passeren volgende topics de revue:
- de afweging tussen de logica van ontwikkelen versus deze van beheersen (model: invulling geven aan eigenaarschap);
- leiderschap op diverse niveaus bij toepassing van flexibele ontwikkelmethoden (model: diagonaal leiderschap);
- informatiegovernance en de rol van informatiemanagement bij effectiever informatiegebruik (model van Marchand);
- gebalanceerde governance op het raakvlak van beheersing en innovatie (diverse modellen, o.a. van Keidel en Kooiman).

Informatiemanagement en politiek handelen

Een informatiemanager heeft weinig tot geen macht, maar hoe kan hij/zij zijn/haar gezag aanwenden in het politieke spanningsveld van een gemeentelijke organisatie? Hoe kan hij/zij ertoe bijdragen dat alle mensen in de organisatie, wanneer het gaat over informatie- en ICT-vraagstukken, op een goede en verantwoordelijke manier met macht en politiek omgaan en bijdragen aan de besluitkracht van de organisatie?

Design thinking

Door de digitale transformatie functioneert uw organisatie steeds meer in een informatiegedreven ecosysteem. Elk informatieproject is bovendien in essentie een organisatieverandering met alle complexiteit vandien. Als strategisch informatieprofessional wordt u bijgevolg geconfronteerd met taaie vraagstukken (‘wicked problems’) die niet langer via een strakke ingenieursbenadering kunnen worden aangepakt, maar die de breedte en nuances vereisen van een designbenadering. In deze intensieve workshop leert u uw bedrevenheid in het initiëren en implementeren van innovaties te vergroten door actief kennis te maken met designdenken. U leert de methoden en technieken ervan toe te passen in de context van uw organisatie. De onderdelen voelbaar – denkbaar – maakbaar – haalbaar worden actief geoefend.

Het Vlaamse landschap

Deze dag betrekt alle voorliggende dagen op de dagdagelijkse praktijk van werken in het Vlaamse landschap. Hoe beïnvloedt de federale en gewestelijke overheid uw informatievoorziening? Hoe past u dit gegeven toe in samenhang met de kennis die u tijdens deze opleiding hebt opgedaan?
Daarnaast bespreken we de uitwerking van een opdracht die in 1 van de voorgaande dagen werd aangebracht. De bedoeling is dat u zich verdiept in (een deel van) de materie van de voorliggende dagen door deze actief toe te passen en de praktijk van uw eigen organisatie eraan te toetsen.
Tijdens deze dag worden ook de ervaringen binnen deze opleiding uitgewisseld en besproken en wordt het leerproces verder aangescherpt.

De opbrengst van deze leergang

De opbrengsten van een opleiding als deze zijn niet altijd even eenvoudig vooraf te bepalen. Ze hangen o.a. af van de aangesneden onderwerpen en de concrete interactie tijdens, tussen en na de sessies.

Niettemin willen we de volgende potentiële individuele en collectieve opbrengsten als meetlat voor succes naar voren schuiven:

 • U actualiseert en verruimt uw kennis van modern en flexibel informatiemanagement in strategisch perspectief.
 • U vergroot uw mentale mobiliteit en flexibiliteit door middel van actieve training.
 • U leert uw functie op het gebied van informatiemanagement in een breder strategisch kader interpreteren en verwoorden.
 • Hierdoor verhoogt u uw effectiviteit en handelingsvaardigheid t.o.v. uw opdrachtgevers.
Programma
01/02/2019 09u00 - 01/02/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (1/8)

15/03/2019 09u00 - 15/03/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (2/8)

24/05/2019 09u00 - 24/05/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (3/8)

28/06/2019 09u00 - 28/06/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (4/8)

06/09/2019 09u00 - 06/09/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (5/8)

11/10/2019 09u00 - 11/10/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (6/8)

22/11/2019 09u00 - 22/11/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (7/8)

13/12/2019 09u00 - 13/12/2019 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (8/8)

Organisator

V-ICT-OR vzw

opleidingen@v-ict-or.be

Locatie


Antwerpen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 3.750

Inschrijven