LoG-IN GII in Lissabon

19/09/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3444     0

Van de zes Belgische finalisten die morgen in Lissabon kans maken op een Europese eGovernment award is LoG-IN het enige project waar Vlaamse lokale besturen in participeren: Intercommunale Leiedal en de gemeenten van het arrondissement Kortrijk.

- Als enige Belgische finalist valt LoGIN GII in de categorie "Growth and Jobs". Hoe ziet Filip Meuris, projectleider LoG-IN,  de link tussen lokale economie en lokaal e-government in LoG-IN?
LoG-IN focust op het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen overheden met als doel performantere dienstverlening van gemeenten aan bedrijven mogelijk maken. Een voorbeeld van een LoG-IN realisatie is de Waregemse bedrijvendatabank. Inzake lokaal economisch beleid kampen alle Vlaamse gemeenten met het probleem dat er geen officieel bestand bestaat met alle bedrijven of economische actoren actief binnen de gemeente en met hun locatie. Het is niet ongewoon dat zelfs binnen één gemeente verschillende databanken worden bijgehouden of worden gebruikt wat op zijn beurt geen efficiënt databeheer toelaat. Gevolg: een hoge kostprijs, onzekere kwaliteit en vaak ook tegenstrijdige informatie. In het kader van het project werd een integratie nagestreefd tussen de KBO, de VKBO en de actuele adressengeodatabank van Waregem en werden daarbovenop webdiensten ontwikkeld voor de Waregemse bedrijven, burgers en ambtenaren.Maar zo zijn er verschillende andere diensten ontwikkeld zoals rond de toegang door bedrijven van statistische informatie (UK) en rond e-participatie van bedrijven bij het regionaal economisch beleid (D).
 
De GII (Generic Information Infrastructure) verwijst naar het systeem (de machine) achter de schermen die gedeeld en beheerd wordt door 35 lokale besturen uit de 3 landen (België, UK en Duitsland). Het systeem werd conceptueel uitgewerkt door de partners en gebouwd door een internationaal consortium met softwarebedrijven uit België, Duitsland, UK, Canada en de USA. Het systeem is generiek: het ondersteunt heel veel verschillende informatieprocessen binnen heel verschillende gemeenten (van amper 1.500 inwoners tot steden met 150.000 inwoners) die uiteraard elk hun eigen software legacy hebben, informatie opslaan in heel uiteenlopende en in onze ogen exotische dataformaten en bovendien een zeer verschillende publieke opdracht hebben en dito bevoegdheden.  De oplossing is gewaagd maar succesvol. Maar niet ongewoon: de gemeenten van het arrondissement Kortrijk delen al ruim een decennium dezelfde internetinfrastructuur (hosting, CMS etc). Die ervaring heeft nu school gemaakt in Europa

 
-Wat zijn de belangrijkste lessen die je uit het opzetten van een gedeelde infrastructuur hebt geleerd?
Ten eerste, het loont je huiswerk te maken. Dat betekent zicht krijgen op de noden en de ambities van de partners; relevante internationale standaarden identificeren en begrijpen wat ze betekenen voor je project; blijvend aandacht schenken aan de stakeholders en hoe ze warm te maken en te houden voor het project; je interne marketing verzorgen  enzovoort. Vroeg of laat moet je teruggrijpen naar dit soort voorbereidend werk om helder te blijven zien in je project.
 
En verder, indien het goed gepland, voorbereid en geleid wordt, kan co-design tussen een overheid als opdrachtgever en softwarebedrijven zeer succesvol zijn. In de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure hebben we bewust gefocust op algemene vereisten eerder dan technische of hypergedetailleerde eisen. Het lastenboek had het over standaarden, interoperabiliteit, servicemodellen, use cases, vastgestelde behoeften inzake data-analyse en desiderata rond presentatie. Dit liet de kandidaten toe mee te denken met het project en in een aanvangsfase hun eigen oplossingen te evalueren en waar nodig bij te spijkeren. 
 
Ten slotte, ICT vandaag is rijp voor dit soort projecten. Grote softwarefamilies zijn klaar om hun systemen te koppelen aan elkaar wat hun mogelijkheden verveelvoudigd. Maar wat de gemeenten er uiteindelijk mee doen hangt uiteindelijk af van de visie van de beleidsmakers over elektronische dienstverlening, de beheersing door de gemeenten van hun informatie en de mate van samenwerking tussen overheidsniveaus. 
 

-Bij de Belgische finalisten bevinden zich twee initiatieven van lokale besturen: PloneGov in Wallonië en LoGIN GII in Vlaanderen. Het valt op dat beide mikken op “economy of scale” door internationale samenwerking.
 
Er zijn veel gelijkenissen tussen beide projecten: niet in het minst in de internationale dimensie van de partnerschappen, de zeer sterke samenwerking tussen de partners (bv. gezamenlijke ontwikkeling) en de finaliteit namelijk de werking en zelfredzaamheid van de gemeenten te versterken. Er zijn ook verschillen. In PloneGov willen de partners gezamenlijk software ontwikkelen om zo licenties te vermijden. Bij LoG-IN willen de partners de toegang tot de best mogelijke software en daarbij de factuur (internationaal) delen. Maar geen van beide projecten was mogelijk zonder sterke samenwerking tussen de partners in een internationale context. Samenwerken loont.

 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!