De Vlaamse ICT Organisatie en VERA gaan samen ICT-samenwerking bij lokale besturen bevorderen

22/12/2011     Algemeen nieuws en KPLO         5647     0

De Vlaamse ICT organisatie voor lokale besturen (V-ICT-OR), en VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt informatica, slaan de handen in elkaar om ICT-samenwerking bij lokale besturen hoger op de agenda te zetten. Beide organisaties hebben hier ruime ervaring in opgebouwd. Voortaan zullen zij hun kennis delen en samen een visie uitwerken. De instrumenten en structuren die VERA heeft uitgewerkt om ICT-samenwerking mogelijk te maken voor gemeenten, ocmw’s en politiezones in Vlaams-Brabant zullen binnenkort dus in heel Vlaanderen kunnen worden gebruikt.

V-ICT-OR organiseert onder meer overleggroepen, opleidingen en informatiedagen voor lokale besturen. Het doel is om de communicatie tussen ICT’ers bij lokale besturen te stimuleren en bovenlokale projecten te definiëren. De Vlaamse ICT Organisatie wil samenwerking meer in de kijker blijven plaatsen. Daarvoor werd het initiatief "Regiowerking" voor regionaal ICT-overleg ontwikkeld. Aan deze regiowerking nemen reeds 10 regio’s deel met in totaal meer dan 60 gemeenten. Het oudste initiatief situeert zich in het Waasland en het jongste in het Brugs Ommeland. Binnen de regio’s zal kennisdeling worden opgezet en worden onderzocht of het mogelijk is om, bijvoorbeeld, samen computermateriaal aan te kopen, of samen beleidsplannen, veiligheidsplannen en raamcontracten op te stellen.

VERA ondersteunt lokale besturen binnen Vlaams-Brabant bij het vormen van duurzame samenwerkingsverbanden. In deze zogenaamde ‘virtuele centrumsteden’ werken lokale besturen samen aan overleg, kennisdeling en het uitwerken van concrete samenwerkingsprojecten. Bij elk nieuw samenwerkingsverband doet VERA eerst een grondige ‘nulmeting’. Deze scan brengt de visie, strategie, planning, inventaris en behoeften van elk bestuur in kaart. Vervolgens onderzoeken de beleidsmakers, administraties en informatici van elk bestuur via gestructureerd overleg aan welke projecten ze kunnen samenwerken. Op dit moment begeleidt VERA 54 besturen bij onderlinge samenwerking.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen V-ICT-OR en VERA wordt gestreefd naar gezamenlijke visievorming en gemeenschappelijk gebruik van het nog verder te ontwikkelen instrumentarium. Het is niet de bedoeling om binnen dit kader zogenaamde ‘Shared Service Centers’ op te richten. "Het is belangrijk dat de markt maximaal speelt en de omgang van de lokale besturen met deze markt professioneel verloopt," aldus directeur Freddy Deprez van VERA.

Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR voegt daaraan toe: “Met deze samenwerking – die we vanuit V-ICT-OR wensen open te trekken naar alle andere informatica steunpunten met een intercommunaal karakter – wensen we de basis te leggen voor een consortium waarin de vrije markt de behoeften van de lokale overheden beter leert kennen en hun oplossing beter afstemt op een door deze overheden geschetst concept. Als ICT organisatie ten dienste van de lokale en regionale overheden, is het immers onze taak om die vertaling te maken naar de markt toe.”.

Lokale besturen staan vaak onder druk om een toenemend aantal taken uit te voeren met beperkte middelen. V-ICT-OR en VERA stellen dat ICT een onmisbaar hulpmiddel is. Samenwerking moet het mogelijk maken om binnen de lokale besturen ICT beter in te zetten als beleidsmiddel. De schaalvoordelen die samenwerken met zich meebrengt, zullen lokale besturen tegelijk in staat stellen om kostenefficiënter te werken.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!