Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GEO-bouwsteen BGT tijdig implementeerbaar voor gemeenten

18/07/2013

Gemeenten kunnen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) tijdig implementeren als ze nu de voorbereidingen treffen. Dat constateert Operatie NUP (VNG/KING) nadat de conclusies uit de impactanalyse BGT uit 2012 opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Na de zomer start Operatie NUP een traject om gemeenten te begeleiden bij hun planning en aanpak voor de BGT-implementatie.

De opbouw van de BGT, één van de basisregistraties, moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari 2016 zijn afgerond. Vanaf 2017 is de BGT vrij beschikbaar en zijn alle overheden verplicht om gebruik te maken van de BGT. De BGT is een digitale en uniforme kaart van Nederlend, met een hoog detailniveau. Als alle overheden deze kaart gebruiken, beschikken ze allemaal over eenduidige basisgegevens. Deze gegevens zijn onder meer te gebruiken als onderlegger voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, of het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing.

Herijking van de impactanalyse
Operatie NUP voerde begin 2012 een impactanalyse uit om te onderzoeken of gemeenten de BGT tijdig en grootschalig kunnen implementeren. De conclusie was dat er geen belemmeringen zijn voor de BGT-implementatie. In een herijking van de impactanalyse begin 2013 zijn de bevindingen opnieuw tegen het licht gehouden. Het startpunt was een uitvraag onder gemeenten door het samenwerkingsverband van bronhouders BGT (SVB-BGT) waaruit bleek dat gemeenten onvoldoende inzicht hebben in de consequenties van de invoering van de BGT. Bij de herijking van de impactanalyse is onderzocht hoe gemeenten de transitie naar de BGT willen vormgeven en of dit op een realistische manier kan.

De herijking van de impactanalyse heeft een aantal concrete aanbevelingen aan gemeenten opgeleverd. Er wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk geadviseerd om de transitie tijdig af te stemmen met SVB-BGT. Ook wordt aangeraden om de transitie van de BGT niet te veel te laten afhangen van strategische discussies over het beheer van de BGT (zelf beheren of uitbesteden). Een andere aanbeveling is om bij de doorontwikkeling van het gebruik van geo-informatie samen te werken in bestaande samenwerkingsverbanden of met buurgemeenten.

Ondersteuning bij planning en aanpak
Om gemeenten te begeleiden bij de planning en aanpak van de BGT-implementatie start Operatie NUP in september 2013 het traject i-Versneller GEO. Theo van den Brink, projectleider Impactanalyses bij Operatie NUP, geeft een toelichting: “Nog niet alle gemeenten beschikken over een duidelijke planning en aanpak voor de invoering van de BGT. Gemeenten worden daarom geholpen om op basis van hun uitgangssituatie en ambitie een aansluitscenario op maat te kiezen. Operatie NUP ontwikkelt instrumenten die de invulling van dit scenario ondersteunen, zodat gemeenten tijdig een haalbaar activiteitenplan hebben voor de transitie naar en aansluiting op de BGT.” Op de website van Operatie NUP (www.operatienup.nl) kunnen BGT-projectleiders binnen de gemeente zich aanmelden voor de i-Versneller GEO.

Noot voor de redactie: Voor persvragen kunt u contact opnemen met Anna Wamsteeker, communicatieadviseur Operatie NUP/KING via 070 373 8008 of anna.wamsteeker@kinggemeenten.nl

Meer informatie over de BGT

https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/bouwstenen/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt

https://bgtweb.pleio.nl