Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatie op zoek naar duurzaam beleid... het pad wordt geëffend

05/11/2013

V-ICT-OR effent het pad voor een strategische en operationele samenwerking tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen, voor een geïntegreerd en doelgericht lokaal e-governmentbeleid

ICT dienstenleveranciers wensen ICT hun klanten een technologische ruggengraat te geven die hen toelaat om efficiënter te werken. Ze slagen er echter niet in om tot een ketenintegratie te komen, ten gevolge van de diversiteit aan oplossingen en leveranciers bij hun klanten. Er ontbreekt een blauwdruk voor de architecturale- en business modellen. De markt heeft een zeer gesloten karakter. Dit is een rem op de groei van de sector.

Burgers en bedrijven - de klanten van de lokale overheden - digitaliseren snel, vaak sneller dan de overheid. Ze wensen met hun overheid te communiceren op een moderne en digitale Manier, 24/7, net zoals ze ondertussen gewoon zijn om te communiceren met andere segmenten van de samenleving.

Overheden streven vandaag naar een geïntegreerde publieke dienstverlening. Er wordt verwacht dat zij efficiënt en effectief gebruik maken van de openbare middelen. In het huidige klimaat van dalende overheidsinkomsten (crisis), wordt deze verwachting een noodzaak. Ze spreken het potentieel van ICT maar een gebrek aan data- en proces-standaarden leidt tot een typische eilandenstructuur waarbij informatie “opgesloten” zit in silo’s wat een efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde publieke dienstverlening in de weg staat.

Daarom wensen de Vlaamse ICT Organisatie samen met haar partners ECG (Competentiecentrum van gemeentesecretarissen), VVOS (Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen) en VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers), VVP (Vereniging Vlaamse Provincies), CORVE , AGIV, Hogent, iMinds en KUL die vandaag zetelen in de stuurgroep lokaal e-government een permanent competentiecentrum op te richten.

Het competentiecentrum wenst in te zetten op Open Standaarden en Open processen , die zorgen voor een heldere definitie van de kerngegevens en kernprocessen (dienstverlening). Het doel is dat alle toepassingen weten hoe ze deze gegevens en processen precies  moeten interpreteren.  Dit moet er voor moet zorgen dat burgers hun gegevens maar eenmaal aan de overheid moeten bezorgen, administraties hun gegevens onderling kunnen uitwisselen en dat applicaties met elkaar kunnen praten. Daarnaast zal het competentiecentrum inzetten op een proeftuin die toelaat om nieuwe innovatieve toepassingen te testen en te integreren met de authentieke bronnen van de overheid en gespecialiseerde toepassingen.

Met de projecten IPDC, OSLO en de gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening werden reeds belangrijke fundamenten gelegd. 

De Open Standaarden voor Lokale Overheden (OSLO), zijn datastandaarden die zich focussen op kerndata m.b.t. personen, organisaties en adressen. Dit  moet het mogelijk maken om gegevens uit te wisselen tussen verschillende toepassingen.

OSLO is geen solitaire Vlaamse standaard, maar is afgestemd op de kernspecficiaties van de Europese Commissie (ISA). Door OSLO te gebruiken bij de  implementatie van nieuwe applicaties, verzekeren gemeenten zich om op termijn een

 beter overzicht op en een betere samenhang van hun data te krijgen. Gezien data kanaalonafhankelijk en transparant worden, leidt dit tot effectievere en efficiëntere werkprocessen. En die faciliteren op hun beurt een open, verbeterde dienstverlening.  Doordat de managementinformatie organisatiebreed kan worden ontsloten en vlotter beschikbaar is voor de beleidsmensen.

In  het vervolgtraject OSLO 2.0 zetten V-ICT-OR en het bedrijvenconsortium in op piloten en een convenant voor dienstenleveranciers. Het objectief is het ontwikkelen van een  convenant tussen gemeentelijke beroepsfederaties en leveranciers, zoals dit ook Nederland in kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) afgesloten werd.  In deze online catalogus maken leveranciers hun (verwachte) softwareportfolio voor gemeenten inzichtelijk. Per softwareproduct wordt inzicht geboden in de planning, welke bestaande standaarden worden ondersteund en wat de globale functionaliteit is.  V-ICT-OR krijgt hierbij steun van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het onafhankelijk instituut dat dit traject in Nederland succesvol realiseerde.efficiëntere werkprocessen. En die faciliteren op hun beurt een open, verbeterde dienstverlening.  Doordat de managementinformatie organisatiebreed kan worden ontsloten en vlotter beschikbaar is voor de beleidsmensen.

Enkel theorie?  Wat als je constant zou kunnen beschikken over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, lokatie, … zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, … allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te herbruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf.

Wijziging van een sluitingsdag bvb. moet je maar één keer aanpassen, en niet meer proberen reconstrueren waar deze informatie nog allemaal moet aangepast worden...

Dit realiseren is de ambitie van het VIP project “gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening” een praktische implementatie van OSLO en IPDC. Dit  project werd ingediend door V-ICT-OR , Stad Gent en VDAB in het kader van de VIP projecten van CORVE. Hierbij is er een sterke synergie met het (Linked) Open Data project dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid en de onderzoeksgroepen MMLab en MICT van iMinds.