Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oprichting en organisatie VDI - samenstelling en de werking van het coördinatiecomité

05/12/2013

Op 29 november heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit van het VDI-decreet op voorstel van Geert Bourgeois, Vlaamse minister, bevoegd voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, definitief goedgekeurd.

Bij artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator is een coördinatiecomité opgericht dat de Vlaamse dienstenintegrator (VDI) bijstaat bij de vervulling van zijn opdrachten. Dat coördinatiecomité beraadslaagt over initiatieven ter bevordering van de samenwerking inzake elektronisch gegevensverkeer en over initiatieven die kunnen bijdragen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator omschrijft nader de samenstelling en de bevoegdheden van het coördinatiecomité.

Het coördinatiecomité is samengesteld uit een stemgerechtigde per beleidsdomein van de Vlaamse overheid (de beleidsraden van de 13 beleidsdomeinen kunnen verzoeken om bijkomend ten hoogste twee raadgevende vertegenwoordigers per beleidsdomein af te vaardigen), drie stemgerechtigden namens de lokale en provinciale besturen (1 op voorstel van VVP, 1 op voorstel van VVSG en 1 op voorstel van V-ICT-OR) en een stemgerechtigde per Vlaamse dienstenintegrator (1 op voorstel van het AGIV en 1 op voorstel van de VDI).

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, is de voorzitter.

De bevoegdheden van het coördinatiecomité omvatten zowel operationele als strategische aspecten met betrekking tot zowel het informatiebeleid als het ICT-beleid.

Zo maakt het coördinatiecomité strategische keuzes voor een gemeenschappelijk beleid over de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik en het hergebruik van de gegevens die de verschillende instanties nodig hebben voor de uitvoering van hun taken met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens over de verschillende instanties heen.

Ook beraadslaagt het coördinatiecomité op strategisch niveau over alle relevante overkoepelende en entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen, gebruikt binnen de dienstverleningsprocessen van de Vlaamse overheid. Inzonderheid maakt het coördinatiecomité strategische keuzes voor een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid, gemeenschappelijke ICT-standaarden en een gezamenlijk gebruik van infrastructuurdiensten en ICT-omgevingen.

In het bijzonder heeft het coördinatiecomité uitdrukkelijk de opdracht te onderzoeken over welke thema’s inzake het informatie- en het ICT-beleid en onder welke voorwaarden het coördinatiecomité beslissingen kan nemen die voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie bindend zijn. Het coördinatiecomité rapporteert op regelmatige basis over de vorderingen van dat onderzoek aan de minister.

Er zal nadrukkelijk voor gezorgd worden dat er afstemming is tussen de werking van het coördinatiecomité en de stuurgroep GDI-Vlaanderen, waarvan de leden bij ministerieel besluit van 18 december 2009 zijn benoemd. Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen staat in voor de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik en het hergebruik van geografische gegevensbronnen en geografische diensten te optimaliseren. De secretariaten en de voorzitters van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en het coördinatiecomité zullen er over waken dat gelijklopende materies in gemeenschappelijk overleg behandeld worden om zo synergie en coherentie te garanderen. Ook de vergaderkalender wordt op elkaar afgestemd. Daarom adviseert de Vlaamse minister, bevoegd voor e-government, dat de instanties die reeds vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep GDI-Vlaanderen, met hetzelfde doel overwegen waar mogelijk voor de effectieve en/of plaatsvervangende leden dezelfde personen in beide overlegorganen af te vaardigen.

BRON: CORVE