Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste reeks steden en gemeenten start op 1 juni met digitale bouwaanvraag

26/02/2014

Vlaams ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois demonstreerden op Batibouw de digitale bouwaanvraag.  Vanaf 1 juni kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in een eerste reeks steden en gemeenten digitaal afgehandeld worden. Hierdoor kan de bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de noodzakelijke vergunningen bekomen.  Dat is meteen het eerste Vlaamse e-loket dat een rechtstreekse digitale verbinding opzet tussen de burger, de lokale besturen en de Vlaamse Overheid. Met deze innovatieve ontwikkeling zet Vlaanderen een nieuwe stap op de digitale snelweg.

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Soms in achtvoud, afhankelijk van de stad of gemeente waar de aanvraag ingediend wordt. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt binnenkort verandering in. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure. Alles verloopt via een uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren. Dat maakt de procedure niet alleen eenvoudiger en transparanter, het komt ook de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Tot slot is de aanvrager niet meer gebonden aan de openingsuren van het loket. Hij kan op elk moment de stand van zaken van het dossier opvolgen, van het prille begin tot de eventuele goedkeuring.

Deze digitale en interactieve dienstverlening maakt het proces niet alleen eenvoudiger en transparanter, het is bovendien kostenbesparend. Uit de lastenmeting blijkt dat de steden en gemeenten tot 12 miljoen euro kunnen besparen als alle bouwdossiers digitaal afgehandeld worden. Bijkomende besparingen door digitale archivering werden niet meegerekend. Ook de architecten kunnen met de digitale aanpak de kosten aanzienlijk beperken. Voor die beroepsgroep wordt bijvoorbeeld de besparing op de papierkost al op 50 miljoen euro geraamd.

Toch is Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters er zich van bewust dat de technische omschakeling niet evident is voor veel lokale besturen. Digitalisering vereist een aanpassing van de IT-infrastructuur en van de computerprogramma’s. Het heeft ook een directe impact op de organisatie en interne werking. “Daarom heb ik besloten de steden en gemeenten eenmalig financieel te ondersteunen. Dat moet hen aanmoedigen om mee met ons in het digitale verhaal te stappen”, aldus minister Muyters.

Lokale besturen die nog niet klaar zijn voor een digitale afhandeling, kunnen met papier blijven werken. Daarom zal de invoering gefaseerd verlopen. In overleg met de IT-dienstleveranciers van de steden en gemeenten wordt binnenkort met enkele besturen gestart. In een eerste fase zetten Mechelen, Balen, Wetteren, Dendermonde, Brasschaat en Antwerpen de stap naar het digitaliseren van de stedenbouwkundige vergunning. In die gemeenten zal digitale afhandeling van de bouwaanvragen mogelijk zijn vanaf 1 juni 2014. Vlaams minister Muyters vindt het niettemin hoopgevend te mogen vaststellen dat de bereidwilligheid tot medewerking groot is. Bij een bevraging gaven veel besturen aan niet meteen maar toch binnenkort te willen participeren in het project.

Ook Vlaams Viceminister-president Geert Bourgeois toonde zich tevreden. “De doelstellingen van het project digitale bouwaanvraag komen exact tegemoet aan de ambitie die we destijds verwoordden in het regeerakkoord. We hebben het daarin over het werken aan een slagkrachtige overheid onder meer door een geïntegreerde uitbouw van gegevensuitwisseling. Daarom ook doet het me zoveel plezier het digitaliseren van de bouwaanvraag deze legislatuur ook effectief te kunnen realiseren op het terrein.”

Met dit project heeft Vlaanderen er een heus e-loket bij, het eerste dat een rechtstreekse digitale verbinding opzet tussen de burger, de lokale besturen en de Vlaamse Overheid.  De digitale bouwaanvraag is de eerste stap in het digitaal vergunningenproces. Later zal de bouwaanvraag samen met de milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning. “Daarom heb ik ervoor gekozen de digitale bouwaanvraag alvast te integreren in het Omgevingsloket. Dat geeft de garantie dat de overgang naar de omgevingsvergunning transparant zal verlopen, zowel voor de aanvrager als voor de overheid”, zegt minister Muyters.

Het indienen van een bouwaanvraag kan vanaf 1 juni op www.omgevingsloket.be. Het is een elektronisch loket dat garant staat voor een beveiligde zending. Je kan er vanaf dan ook terecht voor de melding van kleinere werken waar geen vergunning voor nodig is. Wie benieuwd is, vindt er nu al achtergrondinformatie.