Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Integratie van het memorandum Lokaal eGov in het regeerakkoord

25/07/2014

”We hebben goesting om mee te doen …” een ondertussen bekend geworden citaat en we konden het zelf niet beter verwoorden. Er werden via het collectief memorandum van de stuurgroep lokaal e-Government heel wat voorstellen gericht naar de nieuwe regering toe. We pikken onze punten terug op en gingen na of een en ander zijn weg vond tot in het regeerakkoord:


- Vereenvoudig de administratie door vereenvoudigde regelgeving met oog voor de kerntaken van een lokale overheid en kijk na wat de impact is van nieuwe regels tot op het lokale niveau (impactanalyse). Focus als kerntaak op open standaarden, open processen en informatieveiligheid – maak een Vlaamse Virtuele (proeftuin)Gemeente waar deze componenten uitgewerkt worden.

Regeerakkoord P40 … "We zetten in op een integrale benadering van de beleids- en dienstverleningsprocessen en zetten hiervoor een grote digitale sprong voorwaarts. Tegen 2020 biedt de Vlaamse overheid alle administratieve transacties tussen overheid en burgers of lokale besturen of ondernemingen via digitale kanalen aan. Hierbij benaderen we onze doelgroepen maximaal vanuit een virtueel en digitaal loket."

Regeerakkoord P134 … “Het gebruik van ICT is nog in volle ontwikkeling. Deze evolutie moeten we versterken en verduurzamen. Op die manier kunnen we een kwaliteitsvollere dienstverlening, administratieve vereenvoudiging en efficiëntiewinsten realiseren."


- Vereenvoudig het aanspreekpunt voor lokale besturen t.a.v. de dienstenintegratoren per overheidslaag en trek hun werking door tot op lokaal niveau…

Regeerakkoord P40 … "We voegen de verschillende bestaande e-government- en informatie-ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid (CORVE, AGIV, GDI, VDI, 1700, team informatiebeleid, meldpunten) samen."


- Investeer in centraal gestandaardiseerde overheidsplatformen en gemeenschappelijke projecten een doorbreek hiermee de silowerking over alle overheidslagen heen. Zorg hierbij dat open data en open processen gestandaardiseerd “as-a-service” ook de kosten voor het lokale bestuur helpen te reduceren.

Regeerakkoord P34 … “We investeren intensief in nieuwe mogelijkheden van ICT en van interbestuurlijk e-government.We ondersteunen de gemeenten in de verdere digitalisering van hun werking, door hen generieke toepassingen en platformen aan te bieden.”

Regeerakkoord P40 … Door verdere digitalisering vereenvoudigen we de werking van de overheid in de interactie met haar klanten. In de mate dat dit nog niet het geval is, worden interne en externe processen gedigitaliseerd en worden papierstromen afgeschaft. Daarbij investeren we verder in de toepassing van het MAGDA-principe: de overheid vraagt aan burgers en bedrijven geen gegevens waarover ze al beschikt of die ze uit authentieke gegevensbronnen kan halen, bij welke overheid ook.

Regeerakkoord P40 … "Open data zijn de norm bij de Vlaamse overheid en worden versneld in praktijk gebracht. Bij dit alles respecteren en bewaken we steeds de persoonlijke levenssfeer van mensen, en hebben we ook voldoende aandacht voor mensen die nog niet mee zijn met de nieuwe informatietechnologie."

Regeerakkoord P146 … “Op het vlak van informatisering, gegevensdeling en ICT staat het beleidsdomeinwelzijn-, volksgezondheid- en gezin voor grote uitdagingen. We gaan, samen met de stakeholders, deze uitdaging aan en maken werk van de verdere uitbouw van de digitale snelweg en e-government. Hierbij garanderen we de privacy en de kwaliteit, evenals de instemming van de burger. Eveneens voeren we het goedgekeurde decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg uit. Om dit mogelijk te maken sluiten we een samenwerkingsakkoord met de federale overheid inzake e-Health.”


Verder vonden we in ons memorandum ...

- Maak één minister verantwoordelijk voor administratieve vereenvoudiging en digitalisering (digitale dienstverlening) en vergeet de lokale besturen niet binnen het e-Government dossier.

Hoewel op dit punt diverse elementen aanwezig zijn is het op dit ogenblik nog zoeken of er een expliciete politieke verantwoordelijkheid “administratieve vereenvoudiging en digitalisering” volgt.

Vervolledig het e-government model - zoals omschreven in de conceptnota van 4 april - met één structuur (samenwerkingsverband) ter ondersteuning van de lokale besturen op te zetten.

De vraag is gekend, we hopen de volgende maanden de lokale besturen een centrale entiteit te kunnen bezorgen, als buffer van en naar die centrale overheid met – waarom ook niet – een virtuele voorbeeldgemeente voor digitale dienstverlening (VlaVirGem). In dezelfde geest van het regeerakkoord hopen we ook hier met een maximale autonomie voor en door lokale besturen te kunnen werken.

 

We kijken uit naar wat de komende maanden brengt, het "huwelijk" tussen het MAGDA platform en de OSLO standaard is in het najaar wellicht de eerstvolgende concrete stap (meer nieuws later).

Het beloven alvast boeiende tijden te worden voor lokaal e-Government.