Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Compatibiliteit met IPv6 in het kader van aanbestedingen bij publieke overheden

18/08/2016

De Directie Economische Reglementering van FOD Economie verstuurde een brief waarin de aanbestedende overheden, de overheidsbedrijven en de aanbestedende entiteiten waarin zij worden aangespoord om uitvoering te geven aan de omzendbrief van 16 juni 2014.

De brief vertrekt vanuit het gegeven dat de internetarchitectuur berust op het Internet Protocol (IP) en op IP-adressen waardoor toestellen in verbinding met het internet met elkaar communiceren. Door een tekort aan beschikbare IP-adressen onder versie IPv4 van het protocol werd er 15 jaar geleden een nieuwe IPv6 ontwikkeld. Alle gebruikers zullen producten en diensten moeten aanschaffen die compatibel zijn met het nieuwe IPv6 protocol en dit protocol op hun interne netwerken moeten implementeren.

Op 22 juni 2012 keurde de Ministerraad een strategisch actieplan goed voor de invoering van IPv6 in België waarin acties zijn opgenomen, specifiek gericht op de administraties.

In de omzendbrief van 16 juni 2014 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2014) werd aanbevolen om een clausule op te nemen in openbare aanbestedingen bij publieke overheden. De omzendbrief strekt ertoe om de voormelde aanbestedende overheden en aanbestedende diensten een gepaste oplossing te bieden om de technische noden van een open communicatie-infrastructuur en klantenservice die IPv6 moet ondersteunen in overheidsopdrachten op te nemen.

De uitvoering van deze actie moet geëvalueerd worden om te kunnen oordelen of dwingende maatregelen zich al dan niet opdringen. De evaluatie zal in twee stappen gebeuren. De brief waarvan sprake in dit nieuwsbericht beoogt de omzendbrief in herinnering te brengen bij de aanbestedende overheden, de overheidsbedrijven en de aanbestedende entiteiten en daarnaast ook overheden aansporen om uitvoering te geven aan de omzendbrief en gegevens bij te houden over het in aanmerking nemen van de compatibiliteit met IPv6 in het kader van openbare aanbestedingen bij publieke overheden.

Voor de tweede stap zal FOD Economie volgend jaar een vragenlijst opstellen en opsturen naar de verschillende overheden om aan de hand van concrete gegevens te evalueren in hoeverre deze clausule in de praktijk werd omgezet en heeft bijgedragen tot de invoering van IPv6 in België. Op basis van deze antwoorden zal FOD Economie acties overwegen en eventueel nieuwe initiatieven nemen voor de promotie van de overgang naar IPv6.

(Bron: FOD Economie)