Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voor welke strategische beleidsprincipes kiest uw bestuur?

24/11/2016

Via de V-ICT-OR "bouwdoos voor slimme gemeenten", schuiven we 18 strategische beleidsprincipes naar voren om stapsgewijs tot een masterplan informatievoorzieningen te komen. Vanuit die principes kunnen lokale besturen individueel of vanuit een samenwerkingsverband een aantal prioriteiten naar voren schuiven om hun visie en strategie te bepalen. 

Op donderdag 8 december lichten we u deze strategische beleidsprincipes uitgebreid toe tijdens Manage IT en maken we bovendien de vertaalslag naar informatie en technologie en ondersteunende principes.

De 18 strategische beleidsprincipes kunnen elk afzonderlijk verder uitgewerkt worden door lokale besturen, maar kunnen ook thematisch besproken worden. Die thematische benadering zou er als volgt kunnen uitzien.

(1) Thema 1: klant

Bij dit thema is het algemene uitgangspunt het centraal stellen van de klant, waarbij de besturen ook actief denken vanuit de positie van die klant die steeds centraal staat. Door deze aanname zorgen besturen ervoor dat ze inzetten op een goede informatiepositie van de klant door bijvoorbeeld informatie als open data ter beschikking te stellen. Het bestuur vraagt geen informatie op aan haar klanten die zij zelf al ter beschikking hebben of dat ter beschikking is binnen een andere overheidsdienst. Daarnaast engageren besturen zich om op een veilige manier om te gaan met de verschillende datastromen die binnen de organisatie beheerd moeten worden.

(2) Thema 2: organisatie en processen in functie van de klant

Lokale besturen engageren zich om vanuit haar kerntaken haar processen maximaal te optimaliseren in functie van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Aansluitend bij die procesoptimalisatie zetten de besturen zich in om zoveel mogelijk vanuit generieke processen en functies te handelen. Ten slotte zoeken de besturen aansluiting bij het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal om de focus te leggen op elektronische dienstverlening en processen.

(3) Thema 3: interne organisatie

Dit thema impliceert dat besturen zich een aantal generieke principes respecteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het niet aanvaarden van een ‘vendor lock-in’, zich houden aan de ‘nog legacy rule’. Dit thema gaat echter verder dan deze principes. Onder dit thema is er ook bijzonder aandacht voor de organisatie van ICT-diensten en het politieke engagement om ICT-doelstellingen te behalen. Aansluitend daarbij voorziet het bestuur ook in maatregelen om bij onverwachte systemen de ICT-systemen te waarborgen. Vanuit een bredere context is er aandacht voor monitoring in het kader van de opvolging van ICT. Op die manier kan een gefundeerd politieke engagement bewerkstelligd worden. Gezien ICT geen geïsoleerd thema mag zijn, wordt er binnen dit thema ten slotte ook nog ingezet op een optimale publiek-private samenwerking.

Wil u meer weten hoe u uw strategische beleidsprincipes kunt prioriteren in uw bestuur? Kom dan uw gratis exemplaar van het boek met bijhorende kaarten ophalen. 

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.