Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

31/01/2017

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen. We lichten de belangrijkste punten toe.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dit betreft:

1°    de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies

2°    de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten

3°    ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse

4°    de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten.

Deze worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home  

 

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari 2017, maar uitstel kan tot 1 juni 2017

Gemeenten kunnen beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Dit uitstel van de implementatie kan uiterlijk tot 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Beslist een gemeente om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de procedures moeten volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat een niet-instappende gemeente:
◾de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
◾de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet (maar de verleende vergunningen moeten dan wel van onbepaalde duur zijn).

Als de gemeente op basis van het omgevingsvergunningendecreet bevoegd zou zijn, maar nog niet in de omgevingsvergunning ingestapt is en het een project voor stedenbouwkundige handelingen van een publiekrechtelijk rechtspersoon betreft, dan zal ze de aanvraag voor dit project naar Vlaanderen moeten doorsturen. Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt deze aanvraag immers de bijzondere procedure.

Gemeenten moeten snel beslissen over het uitstel van de start van de omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en schepenen moet de beslissing tot uitstel, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk op 14 februari 2017 meedelen aan de minister (per adres Departement Ruimte Vlaanderen) met een aangetekende brief. Er kan hiervoor gebruikgemaakt worden van deze modelbrief.

De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be/digitaal/home

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet.

Een handig schema over welke procedure wanneer gevolgd wordt, vindt u hier.

 

Bron: https://www.omgevingsloket.be/web/omgevingsloket/-/wijziging-inwerkingtreding-omgevingsvergunning