Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Minister Vandeput lanceert dienst voor centraal aankopen

24/07/2017

De Ministerraad heeft vandaag het voorstel van Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken, goedgekeurd om een model te lanceren voor federaal gecentraliseerde aankopen.

Context

Conform de beslissing Ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesignprogramma gelanceerd. Een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en ondernemingen. In deze context werden een aantal verbetertrajecten
geïdentificeerd. Eén van die projecten is het model voor federaal gecentraliseerde aankopen (Traject 1).


Wat is het model voor federaal gecentraliseerde aankopen precies?

"We stelden vast dat er binnen de Federale Overheidsdiensten, Defensie en de Federale Politie (FedPol) te weinig samen werd aangekocht. De verschillende overheidsorganisaties wisten van elkaar dikwijls ook niet wat men precies aankocht en tegen welke voorwaarden. Aan die versnippering komt nu een einde. We gaan slimmer en meer samen aankopen", onderstreept Steven Vandeput.


Om dat samen aankopen te stroomlijnen werd een KB opgesteld waarin de rollen en verantwoordelijkheden opgelijst worden. Samen aankopen wordt de norm voor FOD’s, POD’s, Defensie en Federale Politie. Als een organisatie wil afwijken van dit principe moet ze rechtvaardigen waarom (comply or explain). Voor elke overheidsopdracht zal ook gecontroleerd worden of er geen groepsaankoop bestaat bij een andere organisatie. Samen aankopen vereist een goede planning van de aankopen in de respectievelijke organisaties. Zij moeten vanaf nu een meerjarenplanning opleveren voor hun aankopen.


Wat kunnen we verwachten van de aankoopcentrale?

  1. Schaalvoordelen en efficiëntiewinsten

    Jaarlijks investeert de federale overheid 2 miljard euro via overheidsopdrachten. Amper 5% (of 100 mio euro) van dat bedrag gaat naar groepsaankopen. Minister Vandeput wil dat aandeel groepsaankopen verhogen tot zeker 25%. Hij gelooft dat er tot 10% kan bespaard worden door de aankopen te centraliseren.

    Tijdens het volledige aankoopproces zal er ondersteuning geboden worden door de nieuw op te richten dienst Procurement (binnen de schoot van de FOD BOSA)

  2. Verhogen van de participatiegraad van KMO’s bij overheidsopdrachten

    Steven Vandeput wil meer opdrachten bij KMO’s zien landen en zo de lokale aankopen stimuleren. KMO’s vielen door de ingewikkelde aankoopprocedures tot nu dikwijls uit de boot of ze begonnen zelfs niet aan een offerte. De sterke focus op online aanbesteden moet het voor hen ook eenvoudiger maken om deel te nemen.