Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vacature: deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) bij Stad Geraardsbergen

29/09/2017

Inlichtingen ten behoeve van de sollicitanten voor een betrekking van deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur. 

I. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;
 4. in het bezit zijn van een bachelordiploma;
 5. slagen voor de selectieprocedure.

II. Functiebeschrijving

Functienaam

Deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur. 

Hoofddoel van de functie

Een goed gestructureerde en moderne informaticadienst uitbouwen die klantvriendelijk is naar zowel interne medewerkers als de burger, dit betekent:

 • proactief op zoek gaan naar eigentijdse informaticaoplossingen zodat medewerkers hun takenpakket op een efficiënte en aangename manier kunnen afhandelen,
 • samenwerkingsverbanden aangaan met partners, dochterbesturen en bovengemeentelijke ICT organisaties, teneinde voldoende slagkracht op te bouwen om oplossingen die passen in het huidig tijdsbeeld aan te bieden aan de burger.

Instaan voor het dagdagelijkse beheer van hardware en software.

Functie-inhoud

 1. Optreden als helpdesk voor allerlei ICT problemen /vragen van individuele medewerkers, leidinggevenden, diensten en departementen. Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • het zo snel mogelijk antwoord bieden aan gebruikers die een helpdesk ticket hebben ingevoerd,
  • een oplossing bieden aan het gestelde probleem,
  • het correct opvolgen en afsluiten van de tickets in het systeem.

 2. Instaan voor het goed functioneren van de geïmplementeerde hardware en software
  dit in een ICT omgeving bestaande uit twee datacentra met 40 servers en meer dan 400 PC’s, een gedistribueerde netwerkomgeving op een dertigtal locaties verspreid over het grondgebied en waar gebruik wordt gemaakt van moderne ICT-technologie zoals, VWware, EMC², Brocade, Vlans, Cisco, draadloze netwerken, glasvezelnetwerken, windows servers, Active Directory, Veeam, Exchange, UTM, etc Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • op dagelijkse basis: monitoring van de hardware infrastructuur, monitoring van de op deze hw draaiende software,
  • onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot het goed functioneren van de hardware en software op servers en pc’s,
  • het beheer en onderhoud van de backup omgeving,
  • monitoring en interventies op het Wan/Lan omgeving,
  • instaan voor de beveiliging van de ICT omgeving

 3. Verzorgen van opleidingen met betrekking tot ICT voor de interne medewerkers.
  Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • bij upgrades of bij implementatie van nieuwe software, organiseren of uitvoeren van opleidingen voor de gebruikers zodat deze vlot van de nieuwe functionaliteiten gebruik kunnen maken. 

 4. Documenteren van installaties, configuraties en beheer in de ICT omgeving. 
  Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • documenteren van de geïmplementeerde hardware en software systemen op het vlak van de architectuur, installatieprocedures, en te gebruiken beheers-procedures.
    
 5. Meewerken aan projecten binnen het kader van het ICT gebeuren. 
  Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • je werkt mee als teammember bij een ICT project,
  • je bent verantwoordelijk, als projectmanager, voor het succesvol opstarten en afhandelen van een ICT project,
  • je geeft leiding aan een project team,
  • je rapporteert aan het ICT diensthoofd en de project sponsor. 

 6. Permanente bijscholing
  Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • via bijscholing blijf je bij met de continue vernieuwingen die zich in de ICT wereld voordoen,
  • je neemt zelf het initiatief om via allerlei beschikbare kanalen je skill-set uit te breiden en te verbeteren,
  • je volgt de nodige opleidingen om je taken te kunnen uitvoeren. 

Competentieprofiel

Competentie  Niveau 
Samenwerken  2
Klantgerichtheid  3
Communiceren  2
Kwaliteitsvol werken 2
Specifieke vaardigheden beheersen  3
Inzet  3
Resultaatgericht werken 2
Integriteit 2

De gedragsindicatoren die overeenkomen met bovenvermelde competenties en niveaus kan u raadplegen in de competentiegids. 

III. Inhoud van de selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten. 

1. Praktisch gedeelte: /50 punten

Dit gedeelte peilt naar de kennis van besturingssystemen, netwerkprotocollen, bureauticasoftware, PC-hardware en informaticatoepassingen.

2. Mondeling gedeelte: /50 punten

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten en competenties van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen. Indien de selectieprocedure uit meerdere selectiegedeelten bestaat, worden tot de volgende gedeelten enkel de kandidaten toegelaten die voor de vorige selectiegedeelten geslaagd zijn.

IV. Wervingsreserve

De geslaagden voor de selectieprocedure zullen opgenomen worden in een wervingsreserve voor de graad van deskundige informaticus-systeembeheerder in contractueel verband voor een duur van drie jaar. 

V. Bezoldiging

Het brutomaandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques, , tussenkomst woonwerkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler. Voor bovenvermelde functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd.  

VI. Insturen van de kandidaturen

De kandidaten moeten, op straffe van nietigheid, hun kandidatuur, per aangetekende brief, ten laatste gepost op 14 oktober 2017, zenden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. Op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de in punt I, 1., 2. 3 en 4. vermelde voorwaarden. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad of het OCMW. De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister.