Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BuyIT Public en haar juridische aspecten

06/10/2021

We hebben ondervonden dat er zelf na 1 jaar nog vragen rijzen betreffende de legaliteit van ons online aankoopplatform, BuyITPublic. Wij benadrukken graag dat V-ICT-OR zich van bij het ontwerp steeds heeft laten begeleiden door juristen en experten in overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat we een kwalitatief en juridisch correct platform konden afleveren.

Wat is Buy IT Public?

V-ICT-OR wil met dit project lokale besturen ondersteunen in hun aankoopproces van hardwaren. De aankoopprocedure moet transparanter, en u moet als medewerker van uw lokale overheidsinstantie sneller kunnen schakelen zonder al teveel administratieve lasten. Met BuyITPublic biedt V-ICT-OR u de flexibiliteit van een klassieke webshop met de garanties van een overheidsopdracht. Daarnaast biedt het platform de garantie van de brede markt bevraagd te hebben tijdens uw zoektocht, omdat het platform meer dan 150 000 producten van 11 000 producenten en 70 distributeurs  vertegenwoordigd.

Via BuyITPublic kunt u kleine bestellingen voor IT-materiaal afhandelen op basis van 'aanvaarde factuur'. Dit principe maakt het mogelijk om te bestellen tot maximum 30.000 euro op jaarbasis, per type product (printers, schermen, laptops…) en per leverancier. BuyITPublic registreert de totalen van uw aankopen per leverancier en per producttype en waarschuwt wanneer de grens is bereikt. Enkel op deze manier kan een opdracht tot aankoop binnen de 24h worden afgehandeld en zijn er geen wettelijke wachttermijnen voor offertes van toepassing. Zelfs de leveringstermijn van elk van de producten die u aankoopt, is gekend. Het is trouwens naast de prijs een bepalend selectiecriterium.

Het principe van aanvaarde factuur

BuyITPublic werkt met het principe van aanvaarde factuur. Dit zijn opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro. De opdrachten vallen, met uitzonderling van de algemene beginselen van de overheidsopdrachtenreglementering, buiten de toepassing van deze wet.  Hierdoor moeten de basisbeginselen zoals het gelijkheids-, non-discriminatie-, transparantie- en proportionaliteitsbeginsel steeds worden gerespecteerd. Ook dient men indien mogelijk verschillende potentiële deelnemers te raadplegen, hier zijn echter vormvereisten opgelegd. Een eenvoudige telefonische bevraging van enkele bedrijven of een vergelijking van enkele websites of catalogi kan voldoende zijn als raadpleging. Het is wel aangewezen dat je de raadpleging kan bewijzen en deze bewijzen dan ook bijhoudt in het gunningsdossier.

Het BuyITPublic platform zorgt ervoor dat je op basis van uw technische benodigdheden indien mogelijk minimum drie geschikte producten voorgesteld krijgt. Deze producten worden gesorteerd op basis van de prijs en levertermijn. Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, ontvangt u van ons een gunningsverslag zodat u uw gunningsadministratie op een correcte maar gemakkelijke manier kan aanvullen.

 Als lokaal bestuur kan u bestellen voor 30.000 euro op jaarbasis, per type product (printers, schermen, laptops…) en per leverancier. Het platform houdt uw aankopen voor u bij zodat u de grens van 30.000 euro op jaarbasis niet overschrijdt. Wij kiezen voor een opdrachtduur van één jaar aangezien we werken met korte termijn leveringen die dus niet langer duren dan één jaar.

BuyIT Public is GEEN aankoopcentrale.

Het platform fungeert als een ontmoetingsplek tussen vraag en aanbod, waarbij de flexibiliteit van een klassieke webshop gecombineerd wordt met het gelijkheidsbeginsel, de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting en het mededingingsbeginsel zoals dit speelt in het kader van de regelgeving overheidsopdrachten. Het is een open platform waarbij aan elke ondernemer de toegang kan worden verschaft om zijn producten te leveren.

V-ICT-OR zelf speelt geen aankoopcentrale in de zin van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Dit omdat V-ICT-OR geen aanbestedende overheid is die leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.

Wel voorziet zij in een open platform langs hetwelke de lokale besturen de wetgeving overheidsopdrachten kunnen toepassen; meer bepaald wordt in toepassing van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voorzien in de mogelijkheid om op basis van functionele criteria verschillende producten op een transparante wijze te gaan vergelijken en desgevallend te bestellen.