Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De evolutie van outsourcing versus insourcing in lokale besturen.

19/01/2024

Ongeveer vier jaar geleden stonden we in het rapport "Waarom in-house ICT en outsourcing geen vijanden (hoeven te) zijn”, stil bij de complexe dynamiek tussen in-house ICT en outsourcing binnen lokale overheden.

Het belichtte de uitdagingen en overwegingen bij het beheren van ICT-diensten, waaronder de invloed van externe factoren zoals budgetbeperkingen en marktontwikkelingen. Het rapport benadrukte de trend naar meer controle over ICT door insourcing, terwijl ook de samenwerkingsrelatie met de private sector en het belang van een evenwichtige benadering tussen eigen ICT-competenties en het gebruik van externe bronnen voor optimale ICT-dienstverlening worden benadrukt.

We merken in deze op dat in de afgelopen jaren er binnen lokale overheden een opvallende verschuiving is waargenomen in de balans tussen insourcing en outsourcing, met een toenemende trend richting insourcing. Hoewel de oefening zeer moeilijk blijft, is deze verschuiving gedreven door een combinatie van factoren, waaronder de behoefte aan betere controle en coördinatie van diensten, kostenoverwegingen en tevens als reactie op de mislukkingen van sommige outsourcing-initiatieven.

De beweging richting insourcing weerspiegelt het groeiende besef dat het ooit gangbare geloof in automatische kostenbesparingen door outsourcing verouderd is. Lokale overheden neigen er nu meer naar om diensten weer in eigen beheer te nemen om zo een hogere kwaliteit van de dienstverlening, betere arbeidsvoorwaarden en grotere financiële efficiëntie te waarborgen. Ook bij onze internationale zusterverenigingen merken ze op dat insourcing vaak heeft geleid tot meer gecoördineerde reacties, kostenbesparingen en verbeterde diensten.

De beslissing om te insourcen is echter niet zonder uitdagingen. Het vereist zorgvuldige overweging en beheer van verschillende elementen, zoals het werven en trainen van personeel, veranderingen in processen, gegevensoverdrachten en aanpassingen aan IT-systemen. Meer ontzorging van infrastructurele aspecten kan bijvoorbeeld leiden tot een andere manier van inzetten van personeel die bezig zijn met de digitale transformatie. Lokale overheden moeten deze uitdagingen navigeren om ervoor te zorgen dat de overgang van uitbestede naar ingesourcete diensten geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening of onvoorziene kosten met zich meebrengt. Dit vergt bewaking en regie.

In tegenstelling tot de private sector, die beslissingen over outsourcing en insourcing vaak benadert met een directe focus op kosten-batenanalyse en concurrentievoordeel, worden beslissingen in lokale overheden vaak meer beïnvloed door politieke, maatschappelijke en beleidsmatige overwegingen.

De recente trends rond insourcing bij lokale overheden lijken meer gedreven te zijn door pragmatiek dan door andere factoren. Mislukkingen van high-profile outsourcing en de wens voor verhoogde flexibiliteit van de dienstverlening hebben een significante rol gespeeld in deze verschuiving.

We kunnen gerust ook stellen dat de beweging richting insourcing in lokale overheden een genuanceerde reactie is op het evoluerende landschap van publieke dienstverlening en het feit dat digitale transformatie dieper in de organisaties is verweven dan pakweg vier jaren geleden toen we dit onderwerp onderzochten. Het weerspiegelt een meer voorzichtige benadering van het beheren van diensten, met de nadruk op kwaliteit, kosten-efficiëntie en operationele flexibiliteit.

Deze trend markeert een belangrijke afwijking van het tijdperk van wijdverspreide outsourcing en duidt op een meer evenwichtige en pragmatische benadering van dienstverlening in de publieke sector in vergelijking met de private sector.

Het vinden van de juiste profielen blijft echter een enorme uitdaging, die we op een later moment onder de loep nemen.

 

Verwijzing artikel 2019: KLIK HIER.