Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De nieuwe AI Act EU is uit. Toepassen van kunstmatige intelligentie.

18/03/2024

De AI Act - KLIK HIER - werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd door het Europees parlement, de Nederlandstalige versie bevat 458 pagina's! Deze heeft tot doel een uniform rechtskader te creëren voor de ontwikkeling, het op de markt brengen, het in gebruik nemen en het gebruik van AI-systemen binnen de EU.

Dit kader is bedoeld om innovatie te bevorderen, een hoge mate van gezondheids-, veiligheids- en grondrechtenbescherming te waarborgen, en tegelijkertijd het vrije verkeer van op AI gebaseerde goederen en diensten binnen de interne markt te garanderen.

De belangrijkste aandachtspunten en kernprincipes die uit het document naar voren komen, zijn als volgt:

 

  1. Uniform Rechtskader: Het document benadrukt de noodzaak van een uniform rechtskader om innovatie te ondersteunen en de interne markt te verbeteren door het vrije verkeer van AI-gebaseerde producten en diensten te garanderen en versnippering van de markt te voorkomen.

  2. Bescherming van Grondrechten en Veiligheid: Het garanderen van een hoge mate van bescherming van de gezondheid, veiligheid en grondrechten van burgers staat centraal in de regelgeving. Dit omvat bescherming tegen schadelijke effecten van AI-systemen op de democratie, rechtsstaat en milieu.

  3. Risicogebaseerde Aanpak: De verordening volgt een risicogebaseerde aanpak, waarbij specifieke regels worden vastgesteld voor AI-systemen die als hoog risico worden beschouwd. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving evenredig is en gericht is op de meest significante risico's die AI kan opleveren.

  4. Innovatie en Ethiek: De AI Act erkent het belang van het bevorderen van innovatie en het respecteren van ethische principes. Dit omvat het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en het waarborgen dat AI-systemen worden ontwikkeld en gebruikt in overeenstemming met ethische richtlijnen en normen.

  5. Transparantie en Verantwoordingsplicht: Er worden eisen gesteld aan transparantie en technische documentatie voor AI-systemen om ervoor te zorgen dat gebruikers en toezichthouders de werking van AI-systemen kunnen begrijpen en evalueren.

  6. Internationale Samenwerking: De verordening erkent de noodzaak van internationale samenwerking en afstemming, gezien de grensoverschrijdende aard van AI-technologieën en -markten. Dit omvat samenwerking met derde landen en internationale organisaties.

  7. Bescherming tegen Misbruik: De verordening stelt regels op om misbruik van AI-technologieën te voorkomen, zoals manipulatieve technieken die de autonomie en besluitvorming van individuen kunnen ondermijnen.

  8. Rol van de EU en Lidstaten: Er wordt benadrukt dat zowel de EU als de lidstaten een rol spelen in de uitvoering en handhaving van de regelgeving, waarbij wordt voorzien in een mechanisme voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Europese Commissie.


    Samengevat richt de AI Act zich op het creëren van een evenwicht tussen het bevorderen van innovatie en het waarborgen van veiligheid en grondrechtenbescherming. De nadruk ligt op een risicogebaseerde aanpak, transparantie, ethische overwegingen, en internationale samenwerking. We kunnen aan de slag!