Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Goede praktijk - Nederlandse ICT projecten (Rijk) voortaan getoetst door een bureau ICT toetsing

02/02/2015

Uit rapporten van de Algemene Rekenkamer (2007 & 2008), opmerkingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en rapporten en mediaberichten bleek dat verschillende ICT-projecten van de overheid niet goed liepen. 

De financiële situatie van Nederland maakte het nog urgenter om de problemen met ICT-projecten aan te pakken. In opdracht van de Tweede Kamercommissie Veiligheid & Justitie heeft een parlementaire werkgroep het onderzoeksvoorstel 'ICT-projecten bij de overheid' opgesteld. Door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven werd vervolgens literatuuronderzoek gedaan en er vond een expertmeeting plaats met deskundigen op het terrein van ICT. De werkgroep adviseerde de Tweede Kamer om te kiezen voor een tijdelijke commissie, die een parlementair onderzoek zal uitvoeren. Die commissie werd op 5 juli 2012 ingesteld.

Het Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid kwam er dus naar aanleiding van het niet op orde hebben van informatieprocessen en -stromen van de overheid door middel van ICT (-projecten). De Tijdelijke commissie ICT heeft haar eindrapport op 15 oktober 2014 uitgebracht.

De parlementaire onderzoekscommissie ICT vond dat de ICT-sector 'in stevige mate' te verwijten valt dat de relatie met de overheid niet goed werkt.

In haar eindrapport stelde de commissie het volgende vast:

  1. De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle. 
  2. De politiek beseft het niet, maar ICT is overal. 
  3. De rijksoverheid maakt haar ICT-beleidsambities niet waar. 
  4. De verantwoordings- en besluitvormingsstructuur bij ICT-projecten is zeer gebrekkig. 
  5. De rijksoverheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT. 
  6. De ICT-kennis van de rijksoverheid schiet tekort. 
  7. Het ICT-projectmanagement is zwak. 
  8. ICT-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels. 
  9. Het contractmanagement bij ICT-projecten is onprofessioneel. 
  10. Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ICT-gebied.

Vandaag vernemen we dat de meeste aanbevelingen uit het rapport "Grip op ICT" van de 'commissie Elias' door het kabinet opgevolgd zullen worden.

Er komt een Bureau ICT Toetsing (BIT) dat ICT-projecten vooraf zal beoordelen.

Lijkt ons alvast een goede praktijk! 

------------------------------------------------

Bron Binnenlands Bestuur Nederland