Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Centraal Strafregister vervangt gemeentelijke strafregisters

11/01/2018

Op 28/12/2017 verscheen de omzendbrief nr. 264 betreffende de Aansluiting van gemeenten op het Centraal Strafregister in het Staatsblad. 1/1/2018 vormt zoals wettelijk voorzien (art. 10 Wet 31/7/2009 diverse bepalingen centraal strafregister) het langverwachte en definitieve einde van de gemeentelijke lokale strafregisters. Gemeenten zullen enkel nog uittreksels uit het strafregister afleveren uit het Centraal Strafregister.

Daarmee komt een einde aan de transitieperiode waarbij het gemeentelijk strafregister werd afgebouwd en het Centraal Strafregister werd opgebouwd

Waarmee moet u bijkomend rekening houden vanaf 1/1/2018?

  1. Gemeenten leveren uittreksels af op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister. Veroordelingsbulletins worden vanaf 1/1/2018 dus niet meer door gemeenten geregistreerd.
  2. Goed nieuws wat betreft het (dubieuze) gebruik van de inlichtingenbulletins. De inlichtingenbulletins verdwijnen vanaf 1/3/2018 op basis van een recent akkoord met het College van het Openbaar Ministerie. Vanaf dan zal het Openbaar Ministerie de informatie (veroordelingsbulletins + minnelijke schikkingen) verkrijgen uit andere bronnen. Tot die datum kunnen de parketten nog een inlichtingenbulletin opvragen en worden minnelijke schikkingen nog geregistreerd. Dit heeft ook tot gevolg dat vanaf 1/3/2018 gemeenten dossiers niet meer moeten overzenden aan een andere gemeente bij verhuis van een inwoner.
  3. Er komen binnenkort richtlijnen over de archivering van de (voormalige) dossiers in het gemeentelijk strafregister. Die worden verspreid door het Rijksarchief.
  4. De ondertekening, datering en het afstempelen op het ogenblik van afgifte kan gebeuren op basis van delegatie door de ambtenaar van de burgerlijke stand (op basis van art. 126 NGW). De minister zal in een besluit vastleggen op welke wijze het elektronisch afleveren van uittreksels mogelijk wordt. Dat besluit is er nog niet, hoewel we het verwachten.
  5. In tegenstelling tot wat eerder gesteld werd, zal de gemeente alsnog de lokale politie moeten raadplegen voor aflevering van een model 596.2 (minderjarigenmodel). De contactverboden zitten wel in het Centraal Strafregister, maar niet de berichten van voorlopige hechtenis. Daarover beschikken enkel de politiediensten vandaag.
  6. Er wordt een helpdesk voor burgers voorzien voor inhoudelijke vragen. Gemeenten kunnen de burger doorverwijzen naar deze helpdesk. De FOD Justitie is immers verantwoordelijk voor de inhoud van het uittreksel. Voor de technische en inhoudelijke vragen van de gemeentebesturen is er eveneens een helpdesk.
  7. Nieuw is dat elke aanvraag inzake eretekens voortaan behandeld zal worden door het Centraal Strafregister en niet (meer) door de gemeente.

Meer informatie: website FOD Justitie.
Bron: Vlavabbs