Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vermindering lokale planlast: Een comparatieve studie van de implementatie van het Planlastendecreet

05/06/2014

Het Planlastendecreet werd op 6 juli 2011 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit decreet beoogt het verminderen van plan- en rapporteringslasten die de lokale besturen ondervinden. Het Planlastendecreet behelst vijf principes: het gebruik van de BBC (1), meer lokale beleidsautonomie (2), een evolutie van input- naar meer output- en outcomesturing (3), lokale participatie (4) en cofinanciering (5). Deze principes dienden in tien sectorregelgevingen geïmplementeerd te worden. Aan de hand van een documentenanalyse werd in een eerste fase van deze studie nagegaan in hoeverre de aangepaste sectorregelgeving verschilt met het voorgaande regelgevend kader. We konden hierbij vaststellen dat elke sectorregelgeving is aangepast aan de vijf principes van het Planlastendecreet. Wel zorgen die aanpassingen nergens voor een fundamentele koerswijziging van de betreffende Vlaams-lokale sectorrelatie maar liggen ze in het verlengde van de keuzes die voorheen in die sector zijn gemaakt.

In een tweede fase van de studie is de implementatie van de planlastprincipes cross-sectoraal benaderd. Daaruit bleek dat er vandaag nog steeds verschillen bestaan tussen de sectorregelingen op vlak van de Vlaamse sturing en controle van het lokale bestuursniveau. Of lokale besturen ondanks die verschillen toch een vermindering ervaren van de lokale planlast tengevolge van het Planlastendecreet is in deze studie niet onderzocht. De lokale implementatie van het Planlastendecreet was tijdens de looptijd van deze studie nog niet voltooid en verdient dan ook verdere aandacht in de toekomst.

De vermindering van lokale planlast kwam onlangs aan bod in de werkgroep lokaal e-government.

Je kan het onderzoeksrapport hier downloaden