OSLO - Open Standaarden voor Lokale Overheden

Lokale besturen moeten een betere dienstverlening realiseren, voldoen aan nieuwe regelgeving en tegelijk bezuinigen. Een groot struikelblok hierbij is de versnippering van informatie tussen de verschillende overheden en binnen de eigen organisatie. De Europese Commissie zet sterk in op het ontwikkelen van een “lingua franca” die het mogelijk moet maken om  informatie effectief te hergebruiken over de grenzen van toepassingen,  organisaties en lidstaten heen. Onderstaande tekst schetst de strategische aanpak in Vlaanderen die V-ICT-OR initieerde.

Bij de implementatie van de theoretische kapstok die in de regelgeving vervat zit, zijn de besturen zelf verantwoordelijk voor de elektronische en digitale inzameling van vergelijkbare gegevens binnen de organisatie. Om een relevant inzicht te verwerven is het essentieel om een link te leggen tussen de gegevens in de verschillende toepassingen en domeinen. Dergelijke link is enkel mogelijk als de data qua verpakking en semantiek elektronisch naar elkaar kunnen vertaald worden. Kerndata zijn hier de ‘steen van Rosette’ die die vertaling mogelijk maken.

Hoe de Babylonische spraakverwarring ontwarren

Om toepassingen met elkaar te laten “praten” (gegevens uitwisselen), moeten deze zowel de verpakking als de semantiek van de uitgewisselde gegevens begrijpen. In de zoektocht naar uitwisselbaarheid van gegevens besteedt men dikwijls enkel aandacht aan de verpakking waarin de gegevens worden doorgegeven (technische standaarden zoals XML of SOAP). Dit is noodzakelijk, maar zeker niet voldoende. “Het lijkt alsof je wel de dozen standaardiseert, maar niet de bouten en moeren die er in zitten”. Slimme ICT-oplossingen vragen daarnaast ook om een semantische interoperabiliteit: van elkaar weten wat bedoeld wordt.


OSLO: de datastandaard voor lokale besturen in Vlaanderen

De Vlaamse ICT Organisatie erkent het belang van de semantische interoperabiliteit en realiseerde met het OSLO project dé datastandaard voor lokale besturen. Hierbij staat OSLO voor ‘Open Standaarden bij Lokale Overheden’. 


De sleutel tot een duurzame standaard is:
  • een consensus met de industrie
  • de toets met de realiteit doorstaan
  • in lijn zijn met andere standaarden

De OSLO standaard is een open en uitbreidbaar dataformaat dat de uitwisseling en hergebruik van kerndata bij lokale overheden ondersteunt in volgende  domeinen: contactinformatie, personen, lokalisatie en publieke dienstverlening. Voor de standaardisatie werd de expertise van iMinds-MMLab en MICT ingezet.

OSLO werd geïnitieerd door de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en is ontwikkeld in een multidisciplinair team van 58 vertegenwoordigers uit 28 organisaties (waaronder CORVE - Coördinatiecel Vlaams e-government CORVE,  AMC, De afdeling Monitoringsystemen en Crisiscoördinatie van de Vlaamse Overheid, AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,  Fedict - FOD Informatie- en communicatietechnologie en de Europese Commissie). Het pad voor OSLO werd geëffend vanuit het 3xI innovatieproject met steun van IWT, waarbij V-ICT-OR ijverde voor een meer optimale samenwerking tussen overheden en de industrie.  Om de consensus met de industrie te vrijwaren, is het consortium opgezet als een publiek-private samenwerking. OSLO is gelanceerd op 31 mei 2013, de specificaties zijn vrij beschikbaar op het platform van de Europese Commissie: http://purl.org/oslo

In het huidige OSLO consortium zetelen BCT, CEVI, CORVE, Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Infront, Remmicom en  Schaubroeck.

Europese context

Het is voor V-ICT-OR van essentieel belang om geen solitaire Vlaamse standaard uit te werken, maar maximaal te aligneren op internationale standaarden. Hiervoor werkte het OSLO-project intensief samen met het ISA Programma van de Europese Commissie. Door OSLO conform te maken aan de kernspecificaties van ISA,  zullen toepassingen in staat zijn om gegevens uit te wisselen met andere en wordt de duurzaamheid (stabiliteit) van de OSLO-standaard verzekerd. Daarnaast was er een nauwe samenwerking met W3C.

OSLO in 2014

Om OSLO verder te verankeren  is er een maximale kennisdeling en intensieve samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Wat KING nu in Nederland ontwikkeld heeft, is een belangrijke inspiratie bij het opstellen van de 'roadmap' voor de uitrol en verankering van de OSLO-standaard.

In 2014 zetten we maximaal in op piloten bij lokale en centrale overheden, een groenboek dat besturen moet ondersteunen bij aanbestedingen en maximale transparantie door middel van een convenant voor lokale dienstenleveranciers.

Het objectief is het ontwikkelen van een  convenant tussen gemeentelijke beroepsfederaties (vertegenwoordigd door de stuurgroep lokaal e-government ) en leveranciers, zoals dit ook in Nederland in kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) afgesloten werd.  In deze online catalogus maken leveranciers hun (verwachte) softwareportfolio voor gemeenten inzichtelijk. Per softwareproduct wordt inzicht geboden in de planning, welke bestaande standaarden (OSLO, aansluiting op authentieke bronnen, e.a.) worden ondersteund en wat de globale functionaliteit is. De Softwarecatalogus is een instrument dat onder meer helpt in de concretisering van de standaardisatie bij lokale besturen. De implementatieplanning van standaarden is een complex vraagstuk, waarin veel verschillende ICT-planningen met elkaar moeten worden verbonden. De catalogus zorgt er ook voor dat leveranciers tijdig kunnen inspelen op inbouw van nieuwe standaarden en onderling hun productplanningen nog beter op elkaar kunnen afstemmen.

De belangrijkste doelen zijn:

1.      het voeren van een dialoog in de vorm van wederzijdse kennisuitwisseling op frequente basis tussen partijen met als doel standaarden (verder) te ontwikkelen en het testen in de praktijk door het uitvoeren van pilots;

2.      het accepteren en adopteren door gebruikersverenigingen; samenwerkingsverbanden en leveranciers van standaarden en deze opnemen in pakketsoftware;

3.      een vliegwielfunctie te vervullen in het samen oppakken van innovaties;

4.      gezamenlijk vormgeven en afstemmen van de (release)planning rondom ontwikkeling, aansluiting, integratie en ingebruikname van standaarden

OSLO als hefboom voor het interbestuurlijk gegevensverkeer

In het Vlaams Regeerakkoord wordt opgeroepen om de werking van het lokale bestuursniveau kwalitatief te verbeteren. De lokale besturen zijn sterk vragende partij voor meer samenwerking en vooral meer concrete ondersteuning op e-government gebied vanuit de Vlaamse overheid. In de Beleidsnota 2009 – 2014 (bestuurszaken) wordt terecht verwezen naar interoperabiliteit als een essentiële randvoorwaarde voor een toekomst vaste ontwikkeling van diensten.

Daarom investeert het OSLO consortium in 2014 in een studie m.b.t. een toekomstgerichte en open architectuur voor een betere dienstverlening. Daarbij wordt ingezet op de definitie van een architectuurschema voor lokale overheden die toelaat om de kerninformatiestromen te beheren (een zogenaamde master-data-management infrastructuur).  Door de verschillende lokale architectuurcomponenten te benoemen en componenten van centrale overheden te inventariseren, scheppen we kansen voor het hergebruik van deze componenten in nieuwe projecten.  

 

 

 Meer informatie:

 Start met OSLO: http://purl.org/oslo 

 http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO  

 

 

Work in Progress congres 2014 - Utrecht, 27 maart 2014 - presentatie